Utorok 7. 4. 2020
Dnes má meniny Zoltán

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
13.3.2020 Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (karanténa)
10.3.2020 Rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 (zákaz hromadných podujatí)
10.3.2020 Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 (izolácia v domácom prostredí)
6.3.2020 Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
2.3.2020 Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania stavby označenej ako "Rekonštrukcia záhradnej chatky" lokalita Colnícka, na pozemkoch p. č. 390/64, 65 v k. ú. Rusovce
14.2.2020 Oznámenie o doručení zásielky - Milan Biskupič
14.2.2020 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk na pošte do 01. 03. 2020 - Ján Klemensich
11.2.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks smrekov, na pozemku parc. č. 737 v k.ú. Rusovce, z dôvodu, že zasahujú do elektrického vedenia, rastú v blízkosti dvoch rodinných domov a ohrozujú ich.
10.2.2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce

10.2.2020 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk na pošte v počte 2 ks - Rastislav Filkasz