Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
4.8.2021 MČ Bratislava-Rusovce vydáva v územnom konaní Územné rozhodnutie č. UKSP/UR/479/2020/Go-4-2021 na umiestnenie líniovej stavby BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 1. etapa VNK, NNK
30.7.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ProFyzio, s. r. o.
30.7.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Základná škola s materskou školou Vývojova 228 Bratislava-Rusovce
30.7.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 3 ks drevín (topoľ čierny), na pozemku parc. č. 1319/74 v k. ú. Rusovce, a to z dôvodu výstavby inžinierskych sietí, verejnej komunikácie, chodníka a osvetlenia - Lotus desig, s. r. o.
30.7.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Dopravné značenie okolo Irkutskej ulice"
30.7.2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
28.7.2021 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 36954/2021/SCDPK/87044; stavba: "Diaľnica D4 Bratislava-Jarovce - Ivánka sever"
28.7.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2467/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a zelene, ulica Svébska pred rodinným domom č. 18, v čase od 28. 07. 2021 do 04. 08. 2021
28.7.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2418/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku cestnej zelene, ulica Vývojová (v úseku od trafostanice po križovatku ulíc Vývojová a Balkánska), v čase od 26. 07. 2021 do 31. 08. 2021
22.7.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila dňa 22. 07. 2021 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava.