Nedeľa 29. 1. 2023
Dnes má meniny Gašpar

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
7.3.2022 Rozhodnutie UKSP-616/2-TX3/2021-22/R-Kri-2 - Kolaudačné rozhodnutie- užívanie BA-Rusovce zakabelizovanie VN 144, II.etapa VNK, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Čunovo
2.3.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 808/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny.
28.2.2022 Upovedomenie o začatí exekučného konania formou verejnej vyhlášky č. 368EX249/18 (Smerom k ľuďom).
23.2.2022 Hlavné mesto SR Bratislava; Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 08". Oznámenie o začatí verejného prerokovania; č. MAGS 46299/2022, MAG 65972/2022
23.2.2022 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu "Druidská - Keltská", rozšírenie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre investora RAINSIDE, s. r. o, Bratislava; č. UKSP/57/2022/8/Go
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Šinka
31.1.2022 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022, o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ Slopak
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - IONITY GmbH
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pekane s. r. o.