Piatok 9. 6. 2023
Dnes má meniny Stanislava

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MENT Art s.r.o.
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL TIP s.r.o.
24.8.2022 Okresný úrad Bratislava; Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania č. UO-BA-OSZP3-2022/102867-005/POS
5.8.2022 Rozhodnutie MÚ/R 2877/2022 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku cestnej zelene, ulica Gerulatská (v úseku od križovatky ulíc Pohraničníkov a Gerulatská po rodinný dom č. 1B), v čase: 08. 08. 2022 do 21. 08. 2022, dôvod rozkopávky: napojenie rodinných domov z ulice Pohraničníkov na EKS UPC
3.8.2022 Okresný úrad Bratislava; Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2022/131649-026/BAK; Mimoriadne povolenie lovu na nepoľovnej ploche
11.7.2022 MČ Bratislava-Rusovce; Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. UKSP/ÚR/24/2022/Go-6 z 28. 6. 2022, ktorým sa umiestňuje časť líniovej stavby: Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce, objekt: SO-01 Komunikácie a spevnené plochy, podobjekty: SO-01.1.1 – Trasa „A“ (km 0,000 – km 0,084), SO-01.1.2 – Trasa „A3“, SO-01.1.5 – Trasa „E“ (km 0,195 – km 0,306), SO-01.2 – Križovatka „B“ na ceste I/2, na pozemkoch registra C parcelné č. 1208/8, 1208/19, 1223/1, 1223/248, 1223/249, 1223/250, 1223/251, 1223/252, 1223/319, a na pozemkoch registra E parcelné č. 2730/5, 2731/2, 2732/1, 2732/2, 2746/1, katastrálne územie Rusovce, Bratislava, pre navrhovateľa: PRI IHRISKU, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, Bratislava.
11.7.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 2587/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 4 ks drevín - kastel.sk, s. r. o.
28.6.2022 Okresný úrad Bratislava; "Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 - 2030" - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
14.6.2022 Hlavné mesto SR BA; Oznámenie o začatí verejného prerokovania -
Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09"
13.6.2022 Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.