Streda 21. 4. 2021
Dnes má meniny Ervín

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
3.7.2020 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu (č. 07545/2020/SCDPK/50670)
1.7.2020 Rozhodnutie č. MÚ/R 2515/2020 o predĺžení platnosti rozhodnutia č. MÚ/R 2177/2020 zo dňa 04. 06. 2020 o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie a rozkopávky vozovky, a to do 22. 07. 2020.
18.6.2020 Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch základnej školy, ktorú má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mestská časti Bratislava-Rusovce
12.6.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR: Rozhodnutie č. 07545/2020/SCDPK/43933 - Povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
9.6.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 8 ks topoľov na pozemku parc. č. 1321/31 v k. ú. Rusovce z dôvodu zníženej stability drevín voči vývratu, negatívny vplyv koreňovej sústavy na inžinierske siete, trafostanicu Západoslovenskej distribučnej a. s.- RNDr. Ľubor Košťál, CSc. a MUDr. Zuzana Košťálová
8.6.2020 Návrh záverečného účtu MČ Bratislava-Rusovce za rok 2019 je zverejnený na www.bratislava-rusovce.sk v sekcii Základne informácie/Rozpočet a záverečný účet.
8.6.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks vŕba a 1 ks baza, obe na pozemku parc. č. 4540 v k. ú. Petržalka, ktorý je zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka z dôvodu napadnutia drevokaznými hubami, zlý zdravotný stav (vŕba) a nadmerné tienenie obytných priestorov domu (baza) - MČ Bratislava-Petržalka
8.6.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks javora, na pozemku parc. č. 1142 v k. ú. Rusovce, z dôvodu ohrozenia osôb a majetku na predmetnom pozemku a susedných pozemkoch - Profi Estate SK, s. r. o.
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Denisa Priechodská
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MVDr. Anton Dostál, PhD.