Nedeľa 24. 1. 2021
Dnes má meniny Timotej

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dávid Reindl
5.6.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2187/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 57), v čase od 08. 06. 2020 do 19. 06. 2020
5.6.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2177/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, ulica Colnícka (pred rodinným domom č. 2), v čase od 08. 06. 2020 do 30. 06. 2020
1.6.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie II. polroka 2020
29.5.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Jazyková učebňa na výučbu cudzích jazykov, nákup interiérového vybavenia"

28.5.2020 Rozhodnutie o obnovení vyučovania v materskej škole, v základnej škole a školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
27.5.2020 Okresný úrad Bratislava - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úpravách (prípravné konanie) v časti katastrálneho územia Rusovce, názov projektu "Hospodársky dvor Rusovce" č. OU-BA-PLO-2020/0063542
27.5.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2036/2020 - na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku zelene, ulica Maďarská (oproti rodinným domom č. 2, 2A), v čase od 27. 05. 2020 do 26. 06. 2020
25.5.2020 Územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby "FILM PARK Jarovce, Bratislava - vyvolané investície", UKSP-330-TX1/2020/J-Vi
22.5.2020 Rozhodnutie MÚ č. 1989/2020 - na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsová pred rodinným domom č. 131, v čase od 25. 05. 2020 do 05. 06. 2020.