Piatok 1. 7. 2022
Dnes má meniny Diana

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
29.11.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ SLOPAK
29.11.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Petr Blahovec a Katarína Blahovcová
29.11.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - BHR medical s. r. o.
24.11.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2022
19.11.2021 Okresný úrad Bratislava; Rozhodnutie č. OU-BA-OUBP2-2021/124330/KVJ; "FILM PARK Jarovce, Bratislava"
19.11.2021 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Súhlas s odstránením reklamnej stavby č. MÚ/R 3432/2021/Mi zo dňa 18. 11. 2021
15.11.2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach
15.11.2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
25.10.2021 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach
25.10.2021 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce