Štvrtok 29. 7. 2021
Dnes má meniny Marta

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
12.10.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks dreviny (čerešňa), na pozemku parc. č. 296/2 v k. ú. Rusovce, a to z dôvodu nebezpečenstva zlomenia konárov a ohrozenia bezpečnosti osôb - Lucia Takácsová
12.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Osvetlenie hracej plochy"
12.10.2020 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa - Zuzana Zrnekova - HEARTREE
12.10.2020 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa - JUDr. Dag Vaškor
12.10.2020 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa - Mária Mlynarčíková a manžel Pavel Mlynarčík
12.10.2020 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa - PhDr. Irena Vitálošová PhD.
29.9.2020 MČ Bratislava-Jarovce: Možnosť na nahliadnutie do spisového materiálu pred vydaním rozhodnutia "FILM PARK Jarovce, Bratislava - I. etapa a II. etapa"
21.9.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Odborný orez drevín, odvoz a likvidácia drevného odpadu v mestskej časti Bratislava-Rusovce"
21.9.2020 Okresný úrad Bratislava; Rozhodnutie č. OU-BA-OUBPZ-2020/7677/KAZ - Územné rozhodnutie o využití územia na kompenzačné opatrenia Diaľnice Bratislava, Jarovce - Ivanka sever
9.9.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Rozhodnutie ministra č. 114/2020, 22365/2020/SL/58826-M; "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"