Piatok 1. 12. 2023
Dnes má meniny Edmund

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
13.2.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - QuickPharm s. r. o.
13.2.2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
8.2.2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2023
31.1.2023 MČ Bratislava-Staré Mesto; Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Materská škola, Špitálska 49, 811 08 Bratislava
30.1.2023 Ministerstvo dopravy SR; Rozhodnutie, ktorým prerušuje konanie o rozklade; stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 05974/2023/SCDKP/09790
30.1.2023 Ministerstvo dopravy SR; Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu; stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 05974/2023/SCDKP/10086
30.1.2023 Ministerstvo dopravy SR; Rozhodnutie, ktorým prerušuje konanie o rozklade; stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 05977/2023/SCDKP/09976
30.1.2023 Ministerstvo dopravy SR; Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu; stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 05977/2023/SCDKP/09983
24.1.2023 Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti: František Šmeringa
12.1.2023 Ministerstvo dopravy SR; Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov pred dokončením; stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 05974/2023/SCDKP/00714