Nedeľa 17. 10. 2021
Dnes má meniny Hedviga

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
9.12.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Prestrešenie NKP Dom s hypokaustom"
7.12.2020 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Vec: INS FTTH BA Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania č. UKSP 615/2020/3/Go
2.12.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením č. 27888/2020/SCDPK/92818 zo dňa 26. 11. 2020; Stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
2.12.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením č. 28442/2020/SCDPK/92440 zo dňa 26. 11. 2020; Stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Rača"
1.12.2020 Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Územný plán hl. mesta SR rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - zmeny a doplnky 07"
30.11.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vlastníci bytov, NP a G Polyfunkčný objekt Irkutská 11
30.11.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ivan Jakeš
30.11.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - HMnet s. r. o.
30.11.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2021
16.11.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 4 ks drevín – 1 ks smrek (Picea sp.), 1 ks jedľa (Abies sp.), 2 ks jedľa strieborná (Abies grandis) na pozemku parc. č. 1032/2 a 1032/4 v k. ú. Rusovce z dôvodu negatívneho vplyvu stromov na statiku domu, stromy bránia prenikaniu denného svetla do všetkých miestností rodinného domu - Ľuboš Oravec