Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
18.6.2018 MČ Bratislava-Rusovce ako verejný obstarávateľ vyhlásenia prieskumu trhu s názvom „Požiarna zbrojnica (hasičská zbrojnica) – udržiavacie práce“, predlžuje lehotu vykonania prieskumu, resp. termín odovzdania ponuky o dva dni, t.j. do 20.6.2018 do 15,00 hod z dôvodu opravy špecifikácie zasklenia hliníkových dvojkrídlových okien, pol. č. 5, ktorá je uvedená vo Výpise okien, vstupných dverí, garážových brán.
Zmena: Výpis okien, vstupných dverí, garážových brán - pol. č. 5 hliníkové dvere dvojkrídlové s pevným nadsvetlíkom zasklenie s izolačným trojsklom sa mení na zasklenie izolačným dvojsklom (4-16-4) Ug=1,1 W/(m2.K), sklo-dubová kôra.

18.6.2018 Oznámenie o začatí územného konania č. UKSP-425-TX1/2018/R-Ba "BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 II. Etapa VNK,NNK" Bratislava-Rusovce, Bratislava-Čunovo
12.6.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Požiarna zbrojnica (hasičská zbrojnica) - udržiavacie práce

Dňa 18.6.2018 bola lehota vykonávanie prieskumu predĺžená o dva dni, t.j. do 20.6.2018 do 15 hod. (viď. vyššie).
12.6.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Rekonštrukcia kotolne v BND Pohraničníkov 60
11.6.2018 Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2017
8.6.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dávid Reindl
8.6.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ)
8.6.2018 Oznamujeme Vám, že na ulici Pohraničníkov č. 17 v Rusovciach bude v čase od 8.6.2018 do 22.6.2018 prebiehať rozkopávka (z dôvodu napojenia sa na verejnú kanalizáciu) na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 2679/2018 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a rozkopávky vozovky a chodníka.
7.6.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PhDr. Irena Vitálošová PhD.
28.5.2018 Predĺženie termínu rozkopávky: Oznamujeme Vám, že na Balkánskaj ulici č. 89 v Rusovciach MČ Bratislava-Rusovce predlžuje rozkopávku z pôvodného termínu od 14.5.2018 do 25.5.2018 na nový termín do 1.6.2018 z dôvodu nepredvídateľných technologických opatrení. Rozkopávka sa koná na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 2256/2018 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávke chodníka.