Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
16.2.2024 Ministerstvo dopravy SR; Rozhodnutie ministra č. 18/2024; "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
14.2.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia č. UKSP/101/2024/Da-ozn; líniová stavba: „INS FTTH BA Rusovce“.
7.2.2024 Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
1.2.2024 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2024 bol zverejnený dňa 31. 1. 2024 na web stránke MČ, v sekcii Rozpočet a záverečný účet (https://www.bratislava-rusovce.sk/rozpocet-a-zaverecny-ucet).
29.1.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 2 písm. c) a čl. 9 ods. 10 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom MČ Bratislava-Rusovce a s majetkom zvereným do správy MČ Bratislava-Rusovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ SLOPAK
29.1.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 2 písm. c) a čl. 9 ods. 10 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom MČ Bratislava-Rusovce a s majetkom zvereným do správy MČ Bratislava-Rusovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Detská ambulancia Lastovička s. r. o.
29.1.2024 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
26.1.2024 Mgr. Jana Virličková , súdny exekútor; Dražobná vyhláška č. 368EX 176/23
26.1.2024 Okresný úrad Bratislava; Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2024/251464/ZAD o vyhovení protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava V č. Pd 45/23/1105-4 zo dňa 17. 07. 2023
25.1.2024 LICITOR group a.s.; Oznámenie o dražbe (D500423), ktorá sa bude konať dňa 14. 2. 2024