Piatok 9. 6. 2023
Dnes má meniny Stanislava

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
12.4.2018 Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania UKSP-321-TX1/2018J-Vi
9.4.2018 MČ Bratislava-Lamač vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy na Hyerovského 4, Bratislava s elokovaným pracoviskom Malokarpatské námestie 6, Bratislava.
4.4.2018 Oznámenie o začatí nového stavebného konania stavby označenej ako "Rekonštrukcia a prístavba záhradnej chaty", na pozemkoch reg. "C" p.č. 390/32, 390/33 v k.ú. Rusovce UKSP -175N/TX1/2018/R-Ba
27.3.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia UKSP-260-TX1/2018/Tn
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Rozália Horváthová
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Albín Balek
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Q 99
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zlatica Antošová
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Bradáč
16.3.2018 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu Rusovce-sever. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 31.3.2018.