Nedeľa 29. 1. 2023
Dnes má meniny Gašpar

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
4.12.2017 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2018-2020
4.12.2017 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Právne služby pre mestskú časť
1.12.2017 Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania - nové prejednanie UKSP952/1TX1/2017Kb
29.11.2017 Upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.
29.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 8 kusov náletových drevín na pozemku parc. č. 1321/31 v k.ú. Rusovce.
24.11.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2018

20.11.2017 Oznámenie o začatí nového dodatočného stavebného konania stavby "Záhradná chatka" na pozemku registra "C" p.č. 390/316 v k.ú. Rusovce v spojení s kolaudáciou
13.11.2017 Ministerstvo životného prostredia SR, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 8041/2017-1.7/dj-R - "(zmena č. 3) Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
9.11.2017 Upozornenie a výzva na odstranenie vozidla Citroen Xara Picasso na Kovácsovej ulici.
6.11.2017 Oznamujeme Vám, že na Balkánskej ulici (vedľa rodinného domu na Hájovej ul. č. 1) v Rusovciach bude v čase od 6.11.2017 do 12.11.2017 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 4893/2017 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávky chodníka a zelene.