Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
8.1.2018 (Zmena č. 5) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo na MÚ MČ Bratislava-Rusovce ako príslušný orgán zmenu navrhovanej činnosti, ktorá je uverejnená na webovom sídle ministerstva na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/

Nahliadnuť do oznámenia o navrhovanej činnosti môže verejnosť na MÚ MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, I. poschodie, č. dv. 8. v stránkových hodinách.
15.12.2017 Zverejnenie Návrhu zásad umiestňovania nových pozemkov
14.12.2017 Oznámenie o začatí územného konania UKSP-974-TX1/2017/Vi
4.12.2017 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2018-2020
4.12.2017 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Právne služby pre mestskú časť
1.12.2017 Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania - nové prejednanie UKSP952/1TX1/2017Kb
29.11.2017 Upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.
29.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 8 kusov náletových drevín na pozemku parc. č. 1321/31 v k.ú. Rusovce.
24.11.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2018

20.11.2017 Oznámenie o začatí nového dodatočného stavebného konania stavby "Záhradná chatka" na pozemku registra "C" p.č. 390/316 v k.ú. Rusovce v spojení s kolaudáciou