Nedeľa 29. 1. 2023
Dnes má meniny Gašpar

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Q 99
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zlatica Antošová
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Bradáč
16.3.2018 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu Rusovce-sever. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 31.3.2018.
14.3.2018 Oznam o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 29.3.2018 ulíc Vývojová a Kovácsova v MČ Bratislava-Rusovce.
9.3.2018 Oznámenie (č. MÚ 1500/2018) o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 5 ks stromov na pozemkoch reg. „E“ parc.č. 300, 295, 301 v k. ú. Rusovce, z dôvodu rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne základnej školy Rusovce s rozšírením jej účelu.
28.2.2018 MČ Bratislava-Rusovce predlžuje rozkopávku pod č. MÚ/R 1230/2018 zo dňa 19.2.2018 na Laténskej a Bronzovej ulici z pôvodného termínu od 20.2.2018 do 28.2.2018 na nový termín do 31.3.2018 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, a to sneženie, celodenné mrazy.
19.2.2018 Oznamujeme Vám, že na Bronzovej a Laténskej ulici v Rusovciach bude v čase od 20.2.2018 do 28.2.2018 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 1230/2018 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a chodníka.
13.2.2018 Oznámenie o začatí územného konania "F2BTS_BA_RSC Rusovce Balkánska" UKSP -720-TX1/2017,18/R-Ba
8.2.2018 Voľné pracovné miesta na našej škole – ZŠ s MŠ Vývojová 228 BA-Rusovce

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: pam@zsrusovce.sk, zsrusovce@zsrusovce.sk,
alebo tel. +421 2 6285 9124

Pozícia: Vychovávateľ –Školský klub detí
Dátum nástupu : ihneď
Požiadavky: V zmysle zákona 317/2009 v znení neskorších predpisov
Úväzok.: 51 % - čiastočný úväzok

Pozícia: Pomocná sila v školskej jedálni a kuchyni
Dátum nástupu : ihneď
Požiadavky: môže byť aj nevyučený kuchár (kuchárka), zdravotná spôsobilosť
Úväzok: 100 %

Pozícia: Kuchár /kuchárka/ v školskej jedálni a kuchyni
Dátum nástupu : ihneď
Požiadavky: Splnenie kvalifikačných predpokladov - vyučený /á/ v odbore kuchár, prax v kuchyni,zdravotná spôsobilosť
Úväzok: 100 %