Piatok 1. 7. 2022
Dnes má meniny Diana

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
17.1.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 3 ks topoľov
15.1.2018 Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku registra CKN parc. č. 965/1, vyžiteľný na parkovacie státia pre osobné autá
15.1.2018 Rozhodnutie - "Rekonštrukcia-prístavba a nadstavba záhradnej chatky" UKSP 952-TX1/2018-Kb-1
15.1.2018 Rozhodnutie o dodatočnom povolení prestavby jednoduchej stavby "Záhradná chatka" č. UKSP-583-TX3/2017,18/R-Ba-2
15.1.2018 Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018.

Termíny akustického preskúšavania sirén.
9.1.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v platnom znení
8.1.2018 (Zmena č. 5) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo na MÚ MČ Bratislava-Rusovce ako príslušný orgán zmenu navrhovanej činnosti, ktorá je uverejnená na webovom sídle ministerstva na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/

Nahliadnuť do oznámenia o navrhovanej činnosti môže verejnosť na MÚ MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, I. poschodie, č. dv. 8. v stránkových hodinách.
15.12.2017 Zverejnenie Návrhu zásad umiestňovania nových pozemkov
14.12.2017 Oznámenie o začatí územného konania UKSP-974-TX1/2017/Vi
4.12.2017 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2018-2020