Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
16.5.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Adam Ružica
16.5.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Sandra Ružicová
14.5.2024 Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla značky Peugeot 206 SW, modrá metalíza, ktoré je odstavené pred budovou železničnej stanice Rusovce.
29.4.2024 Oznámenie o začatí prác a vstupe na pozemok¬_BA_G1_Rusovce, zakabelizovanie V144, VNK, NNK. Dokumentácia je dostupná k nahliadnutiu na miestnom úrade MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava-Rusovce, I. poschodie, kancelária č. 8.
26.4.2024 Ministerstvo dopravy SR; Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 15533/2024/SCDPK/38311 zo dňa 26. 4. 2024 na stavbu: "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
25.4.2024 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rusovce 2023 - 2032"
23.4.2024 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Povolenie č. MÚ/R-1608/2024/Mi na zriadenie vjazdu z komunikácie Colnícka ulica.
23.4.2024 Ministerstvo dopravy SR, Rozhodnutie ministra č. 18/2024 zo dňa 8. 2. 2024
17.4.2024 Informácia o začatí správneho konania na výrub dreviny 1 ks topoľ sivý (Populus x canescens) rastúcej na pozemku reg. "C" parc. č. 1321/59 v k. ú. Rusovce žiadateľa: Natacha Pacal, Pri gaštanovej aleji 12, 851 10 Bratislava.
5.4.2024 Rozhodnutie MÚ/R 1356/2024 - Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka; ulica Irkutská (po pravej strane RD č. 26/A), Rusovce; v čase od 06. 04. 2024 do 10. 04. 2024; dôvod rozkopávky: vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky.