Piatok 1. 7. 2022
Dnes má meniny Diana

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
20.4.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia UKSP192-TX1/2022-Tn; stavba: "PONTEO II" - prístavba k budove súp. č. 1174 na pozemkoch registra C v k. ú. Rusovce
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jakub Ochaba spolu so spoločnosťou MNF Invest s. r. o.
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SĽUK
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavol Urban
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ľubica Bradáčová
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Michal Medveď
28.3.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce
28.3.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce.
7.3.2022 Oznámenie o začatí konania o odstránení objektu SO 02 a stavebného konania pre objekty SO 01 a SO 03 a o upustení od ústneho pojednávania pre líniovú stavbu BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 1. etapa – VNK, NNK pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava.
7.3.2022 Rozhodnutie UKSP-616/2-TX3/2021-22/R-Kri-2 - Kolaudačné rozhodnutie- užívanie BA-Rusovce zakabelizovanie VN 144, II.etapa VNK, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Čunovo