Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
20.12.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petronela Štefanicová
13.12.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Milan Lenoška
11.12.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania časti stavby "Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce - sever" UKSP-531/2023-Da-ozn.
30.11.2023 Rozhodnutie MÚ/R 3597/2023 - Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka; ulica Vývojová pred objektom jedálne ZŠ ; v čase od 30. 11. 2023 do 12. 12. 2023; dôvod rozkopávky: vybudovanie plynovej a vodovodnej prípojky pre objekt jedálne ZŠ
29.11.2023 Návrh zadania Urbanistickej štúdie Rusovce sever
27.11.2023 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Adamec Martin
13.11.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MUDr. Kristína Gulbišová, MUDr. Lenka Vojtásová, MUDr. Zuzana Pospíchalová
7.11.2023 Mestská časť Bratislava-Čunovo vyhlásila výberové konanie na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Cédrová 6, 851 10 Bratislava
30.10.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania; UKSP/476/2023/Da-ozn.
26.10.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania; UKSP/385/2023/Da-ozn.