Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Oznamy

21
nov
2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácie, dovoľujeme si Vás informovať, že žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2023 je potrebné zaslať do 30. novembra 2022.
Žiadateľ predkladá žiadosť len na predpísaných formulároch. Vzory formulárov sú dostupné na webovom sídle mestskej časti https://www.bratislava-rusovce.sk/.../vzorove_tlaciva.... Žiadosť musí byť kompletná spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Povinné prílohy k žiadosti sú:
- kópia dokladu o právnej subjektivite (napr. kópia stanov, zriaďovacej listiny a pod.),
- potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (napríklad kópia zápisnice z Valného zhromaždenia, kópia menovacieho dekrétu a pod.),
- kópia zmluvy s bankou, resp. originál potvrdenia o vedení účtu v banke, ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa (súčasťou dokladu musí byť číslo účtu v tvare IBAN).
Adresa na zasielanie žiadosti je: Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová, 851 10 Bratislava-Rusovce (obálku vľavo hore výrazne označte textom „Dotácie 2023“).