Sobota 2. 3. 2024
Dnes má meniny Anežka

Oznamy

21
jan
2023

Vyjadrenie k aktuálnemu stavu ku kolaudácii stavby: Revitalizácia autobusového otočiska

Poskytujeme vám vyjadrenie k aktuálnemu stavu ku kolaudácii stavby: Revitalizácia autobusového otočiska.

Vyjadrenie k aktuálnemu stavu ku kolaudácii stavby: Revitalizácia autobusového otočiska

Veľa ľudí nás zastavuje a pýtajú sa, kedy už konečne bude autobusové otočisko v prevádzke, lebo všetko je hotové a nič sa tam nerobí.

Na základe Vašich podnetov Vás informujeme v akom stave je kolaudácia stavby. Na začiatku musíme konštatovať, že podľa stavebného zákona každá dokončená stavba musí byť riadne skolaudovaná. V decembrovom čísle minuloročných rusovských novín sme Vás informovali, že prebiehajúca kolaudácia stavby je komplikovaný proces, pretože tri stavebné úrady kolaudujú šesť stavebných objektov. Ku kolaudácii stavby boli prizvaní všetci účastníci a dotknuté orgány kolaudačného konania. Ku kolaudácii musia byť doložené všetky súhlasné stanoviská od dotknutých orgánov. Žiaľ inšpektorát práce dal zamietavé stanovisko, vzhľadom na zistené nedostatky. Po doručení nesúhlasného stanoviska sme odstránili zistené nedostatky priamo na stavbe, ktoré je potrebné zdokladovať aj revíznými správami. Nedostatky sa týkali najmä objektov vybavenia otočiska (infokiosk, prístrešky pre cestujúcich, el. informačné tabule a obytný kontajner pre šoférov MHD). Zároveň zo stanoviska sme sa dozvedeli novú skutočnosť, že je potrebné doložiť odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (Technická inšpekcia, a.s.) k obytnému kontajnerovému objektu pre šoférov MHD. Predmetné odborné stanovisko bolo potrebné predložiť pre stavebné povolenie, ktoré však od nás stavebný úrad v čase stavebného konania nepožadoval. Vydanie odborného stanoviska bohužiaľ predĺži kolaudačný proces. Riešenie týchto administratívnych nedostatkov v súčasnosti napreduje pomaly z dôvodu ťažšej komunikácie so subdodávateľmi stavby.

Súhlasné stanovisko inšpektorátu práce musíme doložiť stavebnému úradu MČ BA-Petržalka, ktorá kolauduje stavebné objekty :

SO 03 Vybavenie otočiska a cyklotrasy

SO 04 Verejné osvetlenie

SO 05A Prípojka vody

SO 05B Prípojka splaškovej kanalizácie

SO 06 Sadové úpravy


Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie kolauduje stavebné objekty:

SO 05A Studňa

SO 05B Prípojka dažďovej kanalizácie (vrátane odlučovača ropných látok)

Okresný úrad si vyžiadal doložiť vyjadrenie ku kolaudácii z hľadiska odpadového hospodárstva.

Špeciálny stavebný úrad MČ BA-Rusovce, čaká na vydanie kolaudácie od Okresného úradu, aby mohol skolaudovať spevnené plochy stavebného objektu SO 02 Autobusové otočisko, dopravná časť. Špeciálny stavebný úrad medzičasom povolil do predčasného užívania stavebný objekt SO 01 Cyklotrasa.

V decembri sme riešili s príslušnými stavebnými úradmi možnosť povolenia autobusového otočiska do predčasného užívania. Nakoľko vyjadrenia dotknutých orgánov neboli všetky súhlasné, ako aj povolenia stavebných úradov na seba nadväzovali, nebolo možné z ich strany povoliť autobusové otočisko do predčasného užívania. Nezostáva nám nič iné, ako požadované doklady doplniť.

Veľmi nás mrzí, že proces kolaudácie sa naťahuje, my neprestávame naďalej intenzívne pracovať na tom, aby sme v čo najkratšej dobe doplnili požadované dokumenty stavebným úradom. Predpokladáme, že v polovici marca 2023, po získaní všetkých kolaudačných rozhodnutí budeme môcť odovzdať autobusové otočisko verejnosti do užívania. O termíne odovzdania budeme cestujúcich a verejnosť včas informovať.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.