Streda 8. 7. 2020
Dnes má meniny Ivan

  • Hlavná stránka
  • O Rusovciach
  • Oznamy
  • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce pre školský rok 2020/2021

Oznamy

11
maj
2020

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce pre školský rok 2020/2021

V zmysle § 59 školského zákona a na základe Rozhodnutia číslo MŠVVaŠ SR sa žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú podávať pre školský rok 2020/2021 bez osobnej prítomnosti detí. Žiadosť sa bude podávať elektronicky v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.

Vyplnenú Žiadosť je možné zaslať aj poštou, prípadne vhodiť do poštovej schránky na budove základnej školy.

Potvrdenie o zdravotnom stave sa z dôvodu preventívnych opatrení pred koronavírusom – COVID-19 momentálne nevyžaduje. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Na základe elektronicky podanej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce budú prijímať:
⮚ spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
⮚ prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
⮚ prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Riaditeľ materskej školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

Podrobné informácie o prijímaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sú zverejnené tu: http://zsrusovce.sk/new/prijimanie-deti-do-ms/