Pondelok 6. 7. 2020
Dnes má meniny Patrik, Patrícia

Oznamy

9
apr
2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 16. 04. 2019 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
3.  Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s. r. o. za rok 2018

Príloha: Účtovná uzávierka
4.  Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o.  za rok 2018

Príloha: Účtovná uzávierka
5.  Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti ROT, s. r. o. za mestskú časť Bratislava-Rusovce
6.  Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za mestskú časť Bratislava-Rusovce
7.  Prenájom nebytového priestoru (Lamikra TO, s. r. o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa – zrušenie uznesenia č. 47 zo dňa 12. 03. 2019
8.  Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2018
9.  Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019

Príloha: Rozpočet MČ Bratislava-Rusovce - Príjmy 

Príloha: Navrhovaná úprava rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce 
10. Rôzne
11.  Interpelácie