Pondelok 6. 7. 2020
Dnes má meniny Patrik, Patrícia

Oznamy

16
maj
2019

Pozvánka na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce 20. 05. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 20. 05. 2019 od 17,30 hod. v zasadačke Miestneho úradu.

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 20. 05. 2019 od 17,30 hod. v zasadačke Miestneho úradu.

Program     

 1. Otvorenie
 2. Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce
 3. Správa č. 02/09/2018 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2017, vykonaná v súlade s prijatým Plánom kontrolnej činnosti pre II. polrok 2018 schváleným na rokovaní MZ uznesením č. 436/2018 zo dňa 26. 06. 2018
 4. Správa č. 02/05/2019 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2018
 5. Správa č. 03/05/2019 o výsledku finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri uplatňovaní § 21 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v mestskej časti Bratislava-Rusovce v roku 2018
 6. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 18160064/2009 na prenajatie časti pozemku registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 31 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 7. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m2, časť pozemku parc. č. 622/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 420 420 m2 a časť pozemku parc. č. 622/2 zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 398 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 8. Prenájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (spoločnosti RAFTOvanie, s. r. o. a Raftovanie Plus, s. r. o.)
 9. Prenájom časti nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (spoločnosť LekInvest s. r. o.)
 10. Prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na  Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C- KN, parc. č. 985, k. ú. Rusovce,  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (JAKEŠ DAKAR TEAM, o. z.)
 11. Rôzne

                                                                                                                                                 Ing. Robert Kalmár
                                                                                                                             Predseda Finančnej a podnikateľskej komisie

Za správnosť: Ing. Pavol Holúbek, tajomník