Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Aktuality a kultúrne akcie

21
jan
2023

Referendové miestnosti sú otvorené od 7.00 a hlasovanie sa skončí o 22.00 hod. 

Volebný okrsok č. 1 sa nachádza pri vstupe do areálu Základnej školy na Vývojovej ulici 228 (biely domček) a ostatné volebné miestnosti okrskov 2,3 a 4 sa nachádzajú priamo v budove Základnej školy na Vývojovej 228.

- VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1, prislúchajúce ulice: Antická, Attidova, Auréliova, Dolichénska,Domiciánová, Firmova, Fláviovska, Hadriánova, Kananefatská, Keltská, Longobardská, Mínešská, Pri gaštanovej aleji, Pri Pieskovom hone, Pri Rusovskom ramene, Pri žrebčíne, Septimiova, Severovcov, Starorímska, Svébska, Švajčiareň, Tibériova, Trajánova, Valentiniánova

- VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2, prislúchajúce ulice: Balkánska, Bronzová, Druidská, Ilýrska, Laténska, Pri vodnej veži

- VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3, prislúchajúce ulice: Kovácsova, Lónyaiova, Pohraničníkov

- VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4, prislúchajúce ulice: Ágosta Sötéra, Aladára Radnótiho, Colnícka, Gerulatská, Hájenka, Hájová, Irkutská, Jana Dekana, Laury Henckelovej, Lesnícka, Ľudmily Kraskovskej, Maďarská, Radoslava Hošeka, Vojtecha Ondroucha, Vývojová, Zdravotnícka a občania prihlásení na obec Bratislava-Rusovce

V referende majú občania možnosť rozhodnúť o návrhu na zmenu ústavy v otázke predčasného skončenia volebného obdobia NR SR. Presné znenie otázky, na ktorú  môžete odpovedať áno alebo nie, je:

"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: "ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: "b) predčasným skončením volebného obdobia,". Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová "volebného obdobia" vkladá čiarka a slová "predčasným skončením volebného obdobia";
  • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová "s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4" vkladá čiarka a tieto slová: "na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)";
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: "n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.";
  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
  • Čl. 98 odsek 2 znie: "Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon."?"