Piatok 25. 6. 2021
Dnes má meniny Olívia, Tadeáš

Aktuality a kultúrne akcie

13
dec
2018

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 20.12.2018

Pozývame Vás na Miestne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 20.12.2018 o 17 hod. v sále Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce na Vývojovej ulici 8 v Rusovciach.

Pozvánka
 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 od 17,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program:

        Otvorenie
        Schválenie programu
        Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice    

 1. Sľub poslancov
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2018  ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
 4. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2018
 5. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2018
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre MFK Bratislava-Rusovce
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Detský folklórny súbor Gerulata
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre DHZ Bratislava-Rusovce
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre OZ VITUS
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre MČ Kukulienka
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Jednotu dôchodcov Slovenska, miestna organizácia v Rusovciach
 12. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019
 13. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2019
 14. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019, vrátane stanoviska hlavného kontrolóra
 15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2017/2018
 16. Návrh na zriadenie komisie pre strategické plánovanie a miestny rozvoj v MČ Bratislava-Rusovce
 17. Návrh na doplnenie sobášiacich poslancov
 18. Pravidlá odmeňovania poslancov MČ a ďalších občanov za ich prácu v komisiách  miestneho zastupiteľstva a organizačných zložkách MČ Bratislava-Rusovce
 19. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce na rok 2019
 20. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce za rok 2. polrok 2018
 21. Spolufinancovanie ochrany NKP  Domu s hypokaustom v Rusovciach, V. etapa
 22. Žiadosť o odpredaj pozemku - Ing. Holúbek
 23. Žiadosť o odpredaj pozemku - Horváthová (Anger)
 24. Žiadosť o odpredaj pozemku - Jursík
 25. Žiadosť o odpredaj pozemku - Krieger
 26. Žiadosť o odpredaj pozemku - Šterba
 27. Žiadosť o odpredaj pozemku - Zágyi
 28. Žiadosť o odpredaj pozemku - Adam
 29. Žiadosť o prenájom – Zrneková
 30. Žiadosť o zaujatie stanoviska k požiadavke primátora hlavného mesta SR   Bratislavy o vrátenie pozemku registra C KN par. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 2 600 m2, katastrálne územie Rusovce, do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s čl. 84 ods. 1 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
 31. Rôzne 
 32. Interpelácie
 

                                                      PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.

                                                          starostka