Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

08. 10. 2019

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2019
3. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ Vývojová k 30. 06. 2019
4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2019
5. Plnenie rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2019 k 30. 06. 2019 a monitorovacia správa
6. Zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2019
7. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 615/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, katastrálne územie Rusovce, Monike Holúbek, Attidova 1328/24, 851 10 Bratislava, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
8. Odpredaj pozemku registra C KN parc. č. 965/41 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2, katastrálne územie Rusovce, Anne Hudcovičovej v podiele 1⁄2 k celku a Zuzane Goddaer v podiele 1⁄2 k celku, obidve bytom Lónyaiova 12, 851 10 Bratislava v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
9.  Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 615/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 110 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
10.  Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo NP/023/2018 na časť pozemku registra C KN parc. č. 951/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
11.  Uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 162/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
12.  Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane
13.  Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri realizácii a účelovom využití finančných prostriedkov viazaných na náhradnú výsadbu zelene v rokoch 2014 - 2019
14.  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlasy v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov
15.  Rôzne
16.  Interpelácie