Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

25. 06. 2019

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018 miestneho podniku Ruseko
3. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2018
4.  Správa o stave bytového fondu za rok 2018
5.  Pedagogicko - organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
6. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2018
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
8. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 18160064/2009 na prenajatie časti pozemku registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 37 m2 , katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (p. Suran)
9.  Zmena veľkosti prenajatej plochy v nájomnej zmluve č. NP/002/2016, pozemok registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada, časť vo výmere 40 m2 sa bude meniť na časť vo výmere 43 m2 , katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Patašiová)
10.  Predaj pozemku registra C KN parc. č. 388/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 , katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (manž. Jaroňoví)
11.  Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 88/2 – ostatná plocha vo výmere119 m2 , katastrálne územie v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (ÚV SR)
12.  Prenájom nebytových priestorov Balkánska 49 (Revaro s.r.o. a Mgr. art. Šimon Szabo)
13. Správa č. 03/06/2019 z následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce, pri plnení povinností povinnej osoby a pri uplatňovaní postupov základnej a administratívnej vnútornej kontroly v hotovostnom a bezhotovostnom platobnom styku, a pri uzatváraní obchodných vzťahov s mestskou časťou Bratislava-Rusovce v roku 2018
14. Správa č. 04/06/2019 o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v ZŠ s MŠ Vývojová 228, pri hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri procesoch verejného obstarávania tovarov, prác a služieb realizovaných v rozpočtovom roku 2018
15. Správa č. 05/06/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri dodržiavaní Registratúrneho poriadku mestskej časti Bratislava-Rusovce
15. a) Plán kontrol na II. polrok 2019
16. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi za prvý polrok 2019
17. Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
18. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2018
19. Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce v roku 2019
20. Rôzne
21. Interpelácie