Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

17. 12. 2019

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2019
3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov m. p. Ruseko na rok 2019
4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava-Rusovce na rok 2019
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. .../2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. .../2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
7. Predĺženie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy č. 18160052/2009 k pozemku registra C KN parc. č. 1085/2 – záhrada vo výmere 75 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Dávidík)
8. Predĺženie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy č. 18160009/2014 v znení Dodatku č. 1 na časť pozemku registra C KN parc. č. 423/1 – záhrada vo výmere 168 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9.  Správa č. 1/12/2019 o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou legislatívou uplatňovanou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
10.  Správa č. 02/12/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava-Rusovce doručených v roku 2019
 
11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2020
12.  Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce za 2. polrok roku 2019
13.  Rôzne
14.  Interpelácie