Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

03. 09. 2019

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru (spoločnosť REAL-TIP s. r. o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
3. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 18160128/2013 na prenajatie časti pozemku registra C KN parc. č. 221/4 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 , katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Blahovec s manželkou)
4. Odpredaj pozemku parc. č. 1142/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 663 m2, katastrálne územie Rusovce, spoločnosti Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 02 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
5. Prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 1472 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Lotus design, s. r. o.
6. Návrh na doplnenie rámcovej náplne práce pre Komisiu mandátovú a ochrany verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce a zmena/doplnenie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce
7. Schválenie Pravidiel participatívneho rozpočtu
8. Rôzne
9.  Interpelácie