Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

12. 11. 2019

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2.
3.
Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2019
4. Zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2019
5. Schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Rusovce do výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy pre projekt „Revitalizácia autobusového otočiska”
6.
7.
8.
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
16. 
17.  Rôzne
18.  Interpelácie