Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

09. 11. 2021

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

1.  Kontrola plnenia uznesení
2. Predĺženie nájomného vzťahu k časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 , k. ú. Rusovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (P. Hegedüs)
3.  Predĺženie nájomného vzťahu k časti pozemku registra C KN parc. č. 90 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,46 m2 , k. ú. Rusovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (FIGI PRESS, s. r. o.)
4.  Predĺženie nájomného vzťahu k pozemkom registra C KN parc. č. 864/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 204 m2 , parc. č. 864/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 79 m2 , parc. č. 864/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 469 m2 , k. ú. Rusovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ľ. Fajta)
5.  Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa (I. Somogyiová)
6. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalého Domu záhradkárov a časti priľahlého pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (OZ SLOPAK)
7.  Prenájom sakrálnych pamiatok za účelom ich zreštaurovania (OZ Natura Rusovce)
7a. Návrh na schválenie súhlasu na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia kultúrnej sály v Rusovciach“
8. Návrh na schválenie termínov sobášnych dní určených na uzavretie manželstva snúbencov v mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022
9. Správa č. 03/11/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti pri hotovostných platbách v I. polroku 2021
10. Správa č. 01/11/2021 o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia nápravných opatrení z kontroly č. 02/06/2021 pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania tovarov v školskej jedálni ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce  
11. Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021
12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za školský rok 2020/2021
13. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2021
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
16.  Rôzne
17.  Interpelácie