Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

19. 01. 2021

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2.
3. 
4. 
5.  Návrh rozpočtu MČ Bratislava-rusovce na rok 2021
6.
7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 71 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Jakeš)
8. 
9.  Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (spoločnosť HMnet, s. r. o.)
10.  Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2021
12. Návrh na schválenie výšky príspevku snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu
13.  Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021
14.  Rôzne
15.  Interpelácie