Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

11. 05. 2021

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..., ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
3.  Informatívny materiál o podmienkach a spôsobe poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v Bratislave-Rusovciach
4.  Návrh na vymenovanie nových členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava za zriaďovateľa
5. 

Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 a pozemku registra C KN parc. č. 622/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141 m2 z majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania príjazdovej komunikácie k pozemku registra C KN parc. č. 628/3 (MNF INVEST spol. s r. o.)

 

6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 162 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Jakeš)
7.  Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 91/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,0 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Alza.sk s. r. o.)
8.  Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2020
9.  Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s. r. o. za rok 2020
10.  Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za rok 2020
11.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
12.  Správa č. 1/04/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti pri správe bytového fondu vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rusovce v rokoch 2019-2020
13. Správa č. 01/06/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2020
14.  Návrh na podporu petície za záchranu rusovského kaštieľa
15. Rôzne
16. Interpelácie