Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

14. 12. 2021

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228
Bratislava-Rusovce na rok 2021
3. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na
rok 2022
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Ruseko m. p. na rok 2021
5. Návrh rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2022
6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021

Príloha
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku –
miestnu organizáciu Rusovce; Miestny futbalový klub Rusovce a OZ VITUS

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
8. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2022

Príloha: výdavky na rok 2022
Príloha: príjmy na rok 2022
 
9. Prenájom nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce,
stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
(PRAKTIKMED, spol. s r. o.)
10. Prenájom nebytového priestoru v objekte bývalého Domu záhradkárov a časti priľahlého
pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (OZ SLOPAK)
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku registra C KN parc. č. 904 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí (M. Tulek)
12. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(BHR medical, s. r. o.)
13. Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva na rok 2022
14. Správa č. 02/11/2021 z kontroly vymožiteľnosti pohľadávok a dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh
ustanovených osobitnými predpismi pri vymáhaní pohľadávok spojených so správou
bytového fondu v mestskej časti Bratislava-Rusovce za zdaňovacie obdobie roka 2020
15. Správa č. 01/12/2021 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce s dôrazom na
vynakladanie verejných prostriedkov a dodržiavanie postupov verejného obstarávania a
dodržiavania rozpočtových pravidiel pri výkone základnej a administratívnej finančnej
kontroly pri čerpaní vybratých výdavkových položiek kapitálového a bežného rozpočtu
v 3. štvrťroku 2021
16. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce
na I. polrok 2022
18. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Rusovce
za II. polrok 2021
19. Rôzne
20. Interpelácie