Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu

Informácia o projekte:
Cieľom projektu je zvýšením kapacity Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce zamedziť zavedeniu dvojzmennej prevádzky, ktorá ohrozuje základnú dostupnosť kvalitnej výchovy a vzdelávania v mestskej časti Bratislava-Rusovce, ako aj rozšírením kapacity, rekonštrukciou a modernizáciou školskej jedálne skvalitniť podmienky pre školské stravovanie.

V rámci aktivít projektu „Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu“ sa zabezpečí dostupnosť základného vzdelávania pre deti v mieste ich bydliska, a tým sa výrazne zlepší prístup rodičov detí na trh práce, zabezpečí sa plnohodnotné a kvalitné školské stravovanie pre všetkých žiakov školy a zabráni sa prechodu na dvojzmenné vyučovanie. V zrekonštruovanom objekte vznikne 6 nových kmeňových tried, 2 kabinety a 1 odborná učebňa fyziky, v objekte sa vybudujú sieťové rozvody (kabeláž), zrekonštruuje a rozšíri kapacita jedálne a vytvoria sa nové priestory kuchyne a výdajne stravy a zároveň sa obstará nové technologické a prístrojové zariadenie (gastro) do kuchyne a výdajne stravy čím sa vo výraznej miere prispeje ku kvalite školského stravovania. Bezbariérovosť a prístupnosť objektu ZŠ bude zabezpečená okrem iného aj výťahom.


Dátum: 27. 07. 2022

VÝSTAVBA JEDÁLNE A ŠKOLY V PLNOM PRÚDE

Stavba jedálne a školy nám rastie pred očami - obvodové múry jedálne sú vytiahnuté a dnes sa zalieva stropná doska. Po jej zatuhnutí sa začne s výstavbou druhého nadzemného podlažia, kde budú umiestnené triedy.


Dátum: 13. 05. 2022

KONTROLA NA TROCH RUSOVSKÝCH STAVBÁCH

Tento týždeň navštívila pani starostka Lucia Tuleková Henčelová tri stavby v našej obci, aby sa osobne informovala o prebiehajúcich prácach a ich stave.

AUTOBUSOVÉ OTOČISKO
Pre skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov Rusoviec bola revitalizácia autobusového otočiska nevyhnutná. Po jej realizácii tak zvýšenie komfortu cestovania pocítia nielen naši obyvatelia, ale aj ostatná cestujúca verejnosť.

REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A NADSTAVBA ŠKOLY
Aktuálne sa spevňujú základy a rozširuje sa pôdorys o terasu. Za účelom zlepšenia technického stavu, modernizácie a zvýšenia kapacity je súčasťou projektu aj nadstavenie dvoch nových podlaží s učebňami. Teší nás, že sa nám podarilo získať dotáciu na projekt vo výške takmer 2,5 milióna eur a predišli sme tak zaťaženiu obecnej kasy či zaúverovania mestskej časti na dlhé obdobie.

SKATEPARK
Práce na skateparku sa naplno rozbehli. Predpokladaný termín ich ukončenia je stanovený na koniec mesiaca jún. Následne bude priestor voľne prístupný pre všetkých, ktorí majú radi pohyb na čerstvom vzduchu a taktiež bude miestom pre aktívny odpočinok, relax a zmysluplné využitie voľného času.

     
            

Datum: 17. 01. 2022

DVE NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMLUVY TOHTO ROKA

Ešte pred Vianocami sme stihli podpísať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt Rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne ZŠ Rusovce, vďaka ktorej ušetrí naša mestská časť takmer 2,5 milióna Eur - nevyprázdnime tak obecnú kasu, ani nezaúverujeme mestskú časť na dlhé roky dopredu.

Dobré správy nekončia ani začiatkom tohto roka - dnes sme podpísali zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác - spoločnosťou PS STAVBY, s. r. o. V najbližších dňoch začneme s vypratávaním objektu a odovzdáme stavenisko. Zatiaľ doladíme plán realizácie tak, aby čo najmenej obmedzil premávku okolo školy v rannej špičke ako aj ďalšie technické detaily výstavby.

 

Datum: 13. 12. 2021

POTVRDENÉ! ZÍSKALI SME TAKMER 2,5 MILIÓNA EUR NA REKONŠTRUKCIU JEDÁLNE A NADSTAVBU ŠKOLY!

Už pár dní sme vedeli, že náš projekt rekonštrukcie jedálne a nadstavby školy prešiel odbornou kontrolou so 100 % hodnotením. Dnes už máme aj oficiálne potvrdené, že projekt získal dotáciu vo výške takmer 2,5 milióna Eur. Radi by sme týmto poďakovali všetkým, ktorí sa na písaní projektu podieľali, ako aj tímu Bratislavského samosprávneho kraja, keďže celý proces prípravy bol mimoriadne náročný.

Ku koncu sa blíži aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác a predpokladáme, že v januári odovzdáme víťaznej firme stavenisko a začneme aj s prácami samotnými.

Pre nás, a veríme, že aj pre vás, je to veľmi potešujúci vianočný darček.

Ilustračná foto: