Štvrtok 25. 7. 2024
Dnes má meniny Jakub, Timur

15.02.2018

  Pozvánka 
Bod č.  1 Kontrola plnenia uznesení 
Bod č.  2
Bod č.  3
Bod č.  4 
Bod č.  5
Bod č.  6
Bod č.  7 Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN  par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 418 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c)  za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná  záhrada (Hudcovič)
Bod č.  8
Bod č.  9
Bod č. 10
Bod č. 11
Bod č. 12
Bod č. 13
Bod č. 14 Rôzne 
Bod č. 15  Interpelácie