Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

26.06.2018

  Pozvánka 
  Schválenie programu 
  Voľba návrhovej komisie
Bod č. 1 Kontrola plnenia uznesení
Bod č. 2 Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rusovce
Bod č. 3 Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2017
Bod č. 4 Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2018
Bod č. 5 Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2017
Bod č. 6 Záverečný účet MČ Bratislava-Rusovce za rok 2017
Bod č. 7 Zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce v r. 2018
Bod č. 8 Komunitný plán sociálnych služieb Mestská časť Bratislava-Rusovce Programovacie obdobie 2017 – 2021
Bod č. 9 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/010/2017 s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada
Bod č. 10 Ukončenie nájomného vzťahu k časti pozemku registra C KN par. č. 1080/1 vo výmere 349,5 m2, katastrálne územie Rusovce, situovaného v záhradkárskej osade „Za kláštorom“ so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov 5 – 4 Bratislava-Rusovce z Nájomnej zmluvy č. 18160095/2012 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a oprava chyby v čítaní, písaní a počítaní pri určení celkovej výmery užívanej ako záhrada v tejto záhradkárskej osade (Za kláštorom) v Zmluve o nájme nehnuteľností č. 18 16 00 95/2012 zo dňa 30.12.2011 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a s tým súvisiace platenie nájomného
Bod č. 11 Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bod č. 12  Prenájom nebytových priestorov Súkromnej základnej umeleckej škole
Bod č. 13  Zhrnutie procesu - participatívny rozpočet v Mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018
Bod č. 14 Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2017 MČ Bratislava-Rusovce
Bod č. 15  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na 2. polrok 2018
Bod č. 16  Správa č. 03/06/2018 z priebežnej kontroly formulácie uznesení miestneho zastupiteľstva MČ BA-Rusovce
Bod č. 17  Správa č.02/06/2018 z Kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce, v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2016-2017
Bod č. 18  Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce
Bod č. 19  Zrušenie uznesenia č.20 bod B/: odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava-Rusovce v roku 2018 za 1. polrok roku 2018
Bod č. 20  Rôzne
Bod č. 21  Interpelácie