Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavol Urban
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ľubica Bradáčová
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Michal Medveď
28.3.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce
28.3.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce.
7.3.2022 Oznámenie o začatí konania o odstránení objektu SO 02 a stavebného konania pre objekty SO 01 a SO 03 a o upustení od ústneho pojednávania pre líniovú stavbu BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 1. etapa – VNK, NNK pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava.
7.3.2022 Rozhodnutie UKSP-616/2-TX3/2021-22/R-Kri-2 - Kolaudačné rozhodnutie- užívanie BA-Rusovce zakabelizovanie VN 144, II.etapa VNK, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Čunovo
2.3.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 808/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny.
28.2.2022 Upovedomenie o začatí exekučného konania formou verejnej vyhlášky č. 368EX249/18 (Smerom k ľuďom).
23.2.2022 Hlavné mesto SR Bratislava; Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 08". Oznámenie o začatí verejného prerokovania; č. MAGS 46299/2022, MAG 65972/2022