Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
29.1.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 2 písm. c) a čl. 9 ods. 10 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom MČ Bratislava-Rusovce a s majetkom zvereným do správy MČ Bratislava-Rusovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ SLOPAK
29.1.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 2 písm. c) a čl. 9 ods. 10 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom MČ Bratislava-Rusovce a s majetkom zvereným do správy MČ Bratislava-Rusovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Detská ambulancia Lastovička s. r. o.
29.1.2024 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
26.1.2024 Mgr. Jana Virličková , súdny exekútor; Dražobná vyhláška č. 368EX 176/23
26.1.2024 Okresný úrad Bratislava; Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2024/251464/ZAD o vyhovení protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava V č. Pd 45/23/1105-4 zo dňa 17. 07. 2023
25.1.2024 LICITOR group a.s.; Oznámenie o dražbe (D500423), ktorá sa bude konať dňa 14. 2. 2024
24.1.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby - časti stavby "Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce - sever" UKSP/UR/531/2023/2024-Da-1
9.1.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľudovít Felix
2.1.2024 Ministerstvo dopravy SR; Rozhodnutie; č. 28971/2023/SCDPK/110292; stavba: "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
20.12.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Štefanica