Streda 30. 11. 2022
Dnes má meniny Ondrej, Andrej

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
21.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania MÚ/R 4105/2022/Mi na výrub dreviny 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku registra "C" parc. č. 1017/1 v k. ú. Rusovce; žiadateľ: Jaroslav Pjeczka. Dôvodom výrubu je zarastanie do elektrického vedenia, strom je suchý a ohrozuje opadávaním konárov nehnuteľnosti.
21.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava: Rozhodnutie MAGS ODP 51056/2022/509176-9/Ma; Stavebné povolenie pre stavbu: "Cyklotrasa Jarovce - Rusovce - Úprava cestného telesa miestnej cesty pre účely cyklodopravy".
10.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce ako príslušný cestný správny orgán pre cesty III. a IV. triedy vydala Povolenie č. MÚ/R-4009/2022/Mi na základe žiadosti ŽSR na úplnú uzávierku miestnej cesty III. triedy - Vývojová ulica v Bratislave z dôvodu opravy železničného priecestia na Vývojovej ulici v termíne od 18. 11. 2022 (piatok) od 8:00 hod. do 26. 11. 2022 (sobota) do 8.00 hod.
8.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 3997/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 6 ks drevín na parc. č. 83 v k. ú. Rusovce. Dôvodom výrubu je nesprávne geometrické zameranie pozemku, kde stromy z predtým verejného priestranstva zasahujú do súkromného pozemku.
8.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 3966/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny na parc. č. 665/1 v k. ú. Rusovce z dôvodu zarastania do elektrického vedenia, ktoré poškodzuje, strom je vysoký a poškodzuje nehnuteľnosť.
4.11.2022 Bratislavský samosprávny kraj: Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj".
2.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 3912/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny na parc. č. 191/3 v k. ú. Rusovce z dôvodu chorobnosti.
19.10.2022 Rozhodnutie MÚ/R 3798/2022 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a cestnej zelene, ulica Keltská pred RD č. 18 - 106 a križovatka ulíc Keltská a Pri gaštanovej aleji, v čase od 20. 10. 2022 do 10. 11. 2022, dôvod rozkopávky: budovanie optickej siete a prípojok do jednotlivých rodinných domov
19.10.2022 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce pre navrhovateľa ENIDAN družstvo, Brezno č. UKSP252/2021/13/Go
14.10.2022 Daňové riaditeľstvo - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti; adresát písomnosti: Františk Šmeringa