Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
14.6.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. UKSP 2132-TX1/2012-Kch-13 z 06.06.2012 pod č. UKSP-288-TX1/2024-Tn-5 zo dňa 12.06.2024, stavba „PONTEO II“ – prístavba k budove súp. č. 1174

14.6.2024 MČ Bratislava-Rusovce; „Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu „BA – Rusovce, Balkánska kabelizácia NN"; č. UKSP-207/2023/2024-Da-ozn.
6.6.2024 Dňa 05. 06. 2024 bol na webovej stránke MČ Bratislava-Rusovce v sekcii Rozpočet a záverečný účet zverejnený Záverečný účet MČ za rok 2023.
5.6.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9aa ods. 2 písm. c) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
5.6.2024 Zverejnenie zámeru vrátiť časť daru z majetku obce v zmysle §9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mgr. Tomislav Čáni a manželka Zuzana Čáni
5.6.2024 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Zuzana Bartoň Frey
5.6.2024 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Eugen Kánovics
5.6.2024 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Holešovský a manželka Simona Holešovská
5.6.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9aa ods. 2 písm. c) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dávid Reindl
5.6.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9aa ods. 2 písm. c) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Hl. mesto SR Bratislava