Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Poplatok za rozvoj

Kontakt:
Jana Hlušeková
Referát pokladne, miestnych daní a poplatkov 
Telefón: + 421-2-68 20 70 28
E-mail: hlusekova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 10, 1. poschodie
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


Miestny poplatok za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce

Miestny poplatok za rozvoj Mestská časť Bratislava-Rusovce zaviedla od 01. marca 2017.  Dňa 01. januára 2020 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len „VZN“), ktoré bolo vypracované na základe zákona č. 477/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.
 

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v:

a) právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,

c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,

d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba uvedená v písm. a), b), c), d), ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.

Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

Sadzby poplatku za rozvoj sú stanovene v mestskej časti Bratislava-Rusovce podľa druhu stavieb:

Účel vyžitia stavby:

Sadzba poplatku za m2

Stavby na bývanie

35 Eur

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

10 Eur

Priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

35 Eur

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

35 Eur

Ostatné stavby

35 Eur

Predmetom poplatku za rozvoj nie je:

a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov                     a nebytových priestorov v bytovom dome,

b) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby       ani účel jej užívania,

c) stavba alebo časť stavby:

    1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

    2. zdravotníckeho zariadenia,

    3. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské                  vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne dielňam a pracoviskám praktického vyučovania alebo špecializovanému                         výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,

    4. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,

    5. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločnosti registrovaných štátom,

    6. slúžiaca na obranu štátu,

    7. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska,

    8. slúžiaca na športové účely,

    9. s osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu v deň vznik poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 1zákona,

d) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy                         do 1 000 m2,

e) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný                 geotermálnou energiou,

f) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej      plochy do 1 500 m2.

Písm. d) až f) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 zákona znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa druhu stavieb.

V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnos z miestneho poplatku za rozvoj prerozdeľuje medzi hlavné mesto a mestskú časť v pomere 68:32, v prospech mestskej časti.

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov obce súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry,

h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

Mestská časť zverejní na svojom webovom sídle vždy do konca mesiaca apríl kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok informáciu o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití, v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov.

Spracovala: Jana Hlušeková
 

VZN:

Zverejnenie informácie použitia výnosu poplatku za rozvoj mestskej časti Bratislava-Rusovce:

Tlačivá: