Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Daň za užívanie verejného priestranstva

Kontakt:
Jana Hlušeková
Referát pokladne, miestnych daní a poplatkov 
Telefón: + 421-2-68 20 70 28
E-mail: hlusekova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 10, 1. poschodie
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


Daň za užívanie verejného priestranstva – predaj na trhových miestach

 

Správu miestnej dane  na území mestskej časti Bratislava – Rusovce vykonáva samospráva mestskej časti. V zmysle zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia MĆ Bratislava - Rusovce č. 7/2012 o miestnych daniach je v MĆ Bratislava – Rusovce daň za zaujatie verejného priestranstva pre účely predaja alebo poskytovania služieb na trhových miestach upravená nasledovne:

 

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva;

  • osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a  umiestnenie predajného zariadenia;
  • verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti. Ide o cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhovisko, parky, ostatné voľné plochy;
  • verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného  priestranstva v m 2

Sadzba dane

  1. pre umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia pre poskytnutie služieb za každý ak začatý m2 a za každý aj začatý deň je 1,70 €.
  2. pre užívanie trhového miesta je 3,30 € za m2 na každý, aj začatý deň. Predajným zariadením sa rozumie trhový stôl o výmere 2 m Dňom sa pritom rozumie čas od 00,00 hod. do 24,00 hod.

 

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

Oznamovacia povinnosť.

  • Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane v deň vzniku daňovej povinnosti.
  • Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Oslobodenie

  • Daň za užívanie verejného priestranstva sa neplatí za kultúrne a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo podujatie, ktorého celý výťažok je určený na verejnoprospešné účely;
  • Daň sa neplatí za predajné zariadenia alebo zariadenia poskytujúce služby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie resp. užívacie povolenie.