Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Daň za psa

Kontakt:
Jana Hlušeková
Referát pokladne, miestnych daní a poplatkov 
Telefón: + 421-2-68 20 70 28
E-mail: hlusekova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 10, 1. poschodie
 

 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 

Daň za psa
Správu miestnej dane  na území mestskej časti Bratislava-Rusovce vykonáva samospráva mestskej časti. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia MĆ Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 je v MČ Bratislava-Rusovce daň za psa upravená nasledovne:  

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mestskej časti.

Predmetom dane nie je

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
  • pes umiestnený v útulku zvierat
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

  • vlastníkom psa alebo
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

Základom dane je počet psov.


Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok v mestskej časti Bratislava-Rusovce je 15,00 €. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Osamelí dôchodcovia s trvalým pobytom v Bratislave-Rusovciach, budú platiť daň za psa vo výške 3,50 €, avšak len v tom prípade, ak dosiahli vek 65 rokov a predložia čestné vyhlásenie o splnení podmienok pre zníženie dane za psa.

Oslobodenie od platenia dane pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa vzťahuje len na jedného psa v držbe.


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Priznanie k dani za psa daňovník podáva pri:

- vzniku daňovej povinnosti najneskôr  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

- zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa. Na základe včas podaného priznania na zánik daňovej povinnosti k dani za psa, má daňovník nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej dane. Ak daňovník nepodá priznanie k dani za psa v zákonom stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká. 

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím, ktoré bude daňovníkom doručené do vlastných rúk. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

V priebehu roka správca dane vyrubí pomernú časť dane začínajúc mesiacom v ktorom vznikla daňová povinnosť až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

VZN

Tlačivá: