Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

09.11.2017

  Pozvánka 
Bod č.  1 Kontrola plnenia uznesení 
Bod č.  2 Poslanecký návrh na zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91
písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí


Prílohy:
Bod č.  3 Zrušenie VZN č. 6/2009, 3/2010, 1/2014 a 5/2014 všetky o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti
Bratislava – Rusovce podľa zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Bod č.  4  Poskytnutie finančného príspevku pre dôchodcov (jubilantov) nad 70 rokov vrátane
Bod č.  5 Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane
Bod č.  6 Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 18160002/2015 (p. Peter Bugár) na zmenu výmery prenajatých
pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, z dôvodu neúmyselného záberu tejto plochy pri realizácii oplotenia pozemku
Bod č.  7 Prenájom pozemku (p. Halás a spol.) registra C KN par. číslo 752 – záhrada vo výmere 792 m2, katastrálne
územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako
prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel parkovania osobných automobilov
Bod č.  8 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160121/2013 (p. František Hegedüs) na časť pozemku
registra C KN par. číslo 951/1 za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku vo výmere 18 m2 ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Bod č.  9 Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160012/2004 na prenájom pozemku registra C KN par. číslo 145/3 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2 a pozemku registra C KN par. č. 145/4 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 40 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9
písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom podnikateľskej činnosti - prevádzkovanie
kaderníckeho salónu Venuša. Pozemok par. číslo 145/4 slúži ako prístupová cesta na údržbu objektu
postaveného na pozemku par. č. 145/3, súpisné číslo 742 a ako vstupu do tohto objektu v ktorom je
umiestnená prevádzka kaderníctva Venuša. Stavbu so súpisným číslom 742 má p. Anna Keszeiová vo
svojom vlastníctve
Bod č. 10 Prenájom nebytového priestoru (p. Zuzana Zrneková) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Bod č. 11 Prenájom pozemku (p. Alžbeta Šuhajová) registra C KN par. č. 545/14 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 76 m, pozemku par. č. 545/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, pozemku par. č.
548/2 – ostatná plocha vo výmere 13 m2 a pozemku par. č. 549/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
227 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava-Rusovce
Bod č. 12 Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní časti poľnohospodárskeho areálu uzatvorenú dňa 16.01.2013
medzi: Podielnické družstvo DUNAJ a Mestskou časťou Bratislava-Rusovce, za účelom využívania prenajatej plochy ako „Kontajnerové stojisko“ pre potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rusovce pri
nakladaní s komunálnym odpadom
Bod č. 13 Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k
domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka
stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a
pozemku par. č. 125.
Bod č. 14 Odpredaj rodinného domu súpisné číslo 16, postaveného na pozemku registra C KN par. číslo 1088/2,
katastrálne územie Rusovce (p. Martin Kremnický s man.)
Bod č. 15 Návrh na prebratie správy miestnych komunikácii miestnou časťou (vybudované TRANSKONTAKT MEDIC
s.r.o.)
Bod č. 16 Návrh na pomenovanie novej ulice
Bod č. 17 Správa z vykonanej priebežnej kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Rusovce za rok 2016
Bod č. 18 Správa č. 06/11/2017 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku


Prílohy:
Bod č. 19 Zmena rozpočtu- rozpočtové opatrenia

Prílohy: 
Bod č. 20 Rôzne
Bod č. 21 Interpelácie