Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

19.12.2017

  Pozvánka 
Bod č.  1 Kontrola plnenia uznesení 
Bod č. 2 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce
Bod č. 3 Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce
na rok 2017
Bod č. 4 Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Ruseko pre rok 2017
Bod č. 5 Návrh na zmenu rozpočtu MČ pre rok 2017
Bod č. 6 Návrh rozpočtu m. p. Ruseko pre rok 2018
Bod č. 7 Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava –
Rusovce na rok 2018 a prognózy rozpočtu na roky 2019 - 2020
Bod č. 8 Návrh rozpočtu MČ BA – Rusovce na rok 2018
Bod č. 9 Žiadosti o dotácie z rozpočtu mestskej časti na rok 2018
a) DFS Gerulata 
b) MFK
c) Jednota dôchodcov 
d) DHZ Rusovce 
e) SLOPAK
f) Vitus 
g) Kukulienka 
Bod č. 10 Návrh VZN o miestnych daniach- doplnenie sadzby pre verejné podujatia
Bod č. 11
Bod č. 12
Bod č. 13
Bod č. 14
Bod č. 15 Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 3330/1 a časti pozemku registra C KN parc. č. 1115/1
od Železníc Slovenskej republiky, Bratislava – zmena doby nájmu (ŽSR)
Bod č. 16 
Bod č. 17  Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba
a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN
par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku
registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125. v súlade s čl. 2 ods. 5 nájomnej zmluvy zo
dňa 12.01.2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2017. Žiadosť o udelenie súhlasu doručil Juraj
Kubíček , Exnárova 26, 821 03 Bratislava na základe priloženej plnej moci
Bod č. 18 Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky
Bod č. 19 Správa č. 05/12/2017 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti
Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
v agende vybavovania sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava – Rusovce za II.
polrok 2017
Bod č. 20 Správa o výsledku finančnej kontroly č. 04/08/2017 dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontroly plnenia ďalších
úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom
nakladaní s verejnými prostriedkami pri výbere príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce, v školskom roku 2016/2017
Bod č. 21 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce na
I. polrok 2018
Bod č. 22 Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce za 2. polrok roku
2017
Bod č. 23 Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava-Rusovce za 2. polrok roku 2017
Bod č. 24
Rôzne
Bod č. 25
Interpelácie