Utorok 7. 4. 2020
Dnes má meniny Zoltán

Poplatok za rozvoj

Kontakt:
Jana Hlušeková
e-mail: hlusekova@bratislava-rusovce.sk
telefón: + 421-2-68 20 70 28
kancelária č. 10, 1. poschodie
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  Miestny poplatok za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce

 

Miestny poplatok za rozvoj bol zavedený zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a má slúžiť pre obce ako jeden zo zdrojov na vybudovanie infraštruktúry tam, kde na základe stavebného rozvoja vznikne potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry; napríklad na budovanie miestnych komunikácií, parkovacích plôch, parkov či zariadení starostlivosti o deti a pod.

 

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba:  

 • na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba
 • ktorá je ohlásená stavebnému úradu
 • na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
 • ktorá je dodatočne povolená

 

Predmetom poplatku za rozvoj nie je napríklad:

 • údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového fondu pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome
 • údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania
 • drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2
 • stavba alebo  časť stavby sociálneho bývania, vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby, zdravotníckeho zariadenia
 • slúžiaca školám, sociálnym službám, na športové účely a pod.

 

           V zmysle tohto zákona miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce schválilo s účinnosťou od 1. marca 2017 všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce s nasledovnými sadzbami:

 

a) stavby na bývanie 35,00 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10,00 eur,

c)  priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 35,00 eur,

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu  súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 35,00 eur,

e)  ostatné stavby 35,00 eur. 

 

Poplatník:

     Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné:

 • stavebné povolenie,
 • rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
 • rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo
 • ktorí ako stavebníci ohlásia stavbu stavebnému úradu.

 

Poplatková povinnosť však vzniká až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu. To znamená, že Mestská časť Bratislava-Rusovce, ako správca poplatku,  prvýkrát vyrubí poplatok za rozvoj na základe stavebného povolenia, ktoré nadobudne právoplatnosť 1. marca 2017 a neskôr.

 

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti:

Povinnosť podávať oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti s uvedením výmery podlahových plôch nadzemnej časti stavby  majú len poplatníci za stavby, ktoré budú slúžiť na viaceré účely a to najneskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia.

 Tlačivo na oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti si môžete stiahnúť tu, alebo si ho vyžiadať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Rusovce.

Ak stavba bude slúžiť len na jeden účel, napr. len na bývanie, oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti sa nepodáva. Poplatok sa v tomto prípade vyrubí na základe údajov uvedených v právoplatnom stavebnom povolení.

 Tento poplatok sa vyrubuje len za novovytvorenú nadzemnú podlahovú plochu, čo znamená, že za zateplenie stavby alebo opravu fasády sa poplatok za rozvoj neplatí.

   

V zmysle novelizovaného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnosy z miestneho poplatku za rozvoj rozdelia medzi mesto a mestskú časť v pomere 68:32, v prospech mestskej časti.

Spracovala: Hlušeková

VZN:


Tlačivá: