Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Príspevok za ubytovanie

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje Nariadenie vlády č. 99/2022 účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške. Príspevok sa poskytuje vo výške:

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
Kto môže získať príspevok z Ministerstva vnútra SR?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci bytov a rodinných domov
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie /podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/
 • obce a vyššie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/
Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje Nariadenie vlády č. 100/2022 účinné od 31. marca 2022.

Všetky dôležité informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR alebo TU.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od Ministerstva vnútra SR.

Postup pri získavaní príspevku za ubytovanie v MČ Bratislava-Rusovce

Mestská časť zabezpečuje vyplácanie príspevku len pre nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Rusovce. Pokiaľ sa nehnuteľnosť nachádza na území inej obce je oprávnená osoba/majiteľ nehnuteľnosti povinný predložiť všetky potrebné podklady v tej obci/mestskej časti kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Postup: 

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;

  Výkazy za mesiac apríl 2022, ako aj opravné výkazy za marec 2022 a február 2022, sú ubytovatelia povinní predložiť obci do piatka 6. mája 2022.

 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci

  Jednotné prehľady obce zasielajú  ministerstvu vnútra do pondelka 16. mája 2022.

 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Na vyplatenie príspevku je potrebné odovzdať na podateľni miestneho úradu vyplnené a podpísané nasledovné doklady:  
 • Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál za každého ubytovaného (samostatne aj za maloleté deti)
 • Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál
 • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte – za každého ubytovaného odídenca
 • Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (pokiaľ je to možné prosím zaslať aj e-mailom na adresu kollarova@bratislava-rusovce.sk) 

Odporúčame na všetky potrebné dokumenty použiť tieto vzory, ktoré sú schválené Ministerstvom vnútra SR, vyplniť ich vopred elektronicky, vytlačiť a podpísané priniesť na miestny úrad do podateľne.

Schválené vzory dokumentov:

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V § 36a odsek 2 znie:

Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (ďalej len „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády podľa odseku 9. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Príspevok sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi podľa osobitného predpisu13b) alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov.13c) Príspevok sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022. Obec je oprávnená na účely poskytnutia príspevku spracovávať osobné údaje uvedené v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a vo výkaze podľa odseku 7; obec je oprávnená tieto údaje overovať v informačnom systéme podľa osobitného predpisu,13d) prípadne v súčinnosti s ministerstvom. Nehnuteľnosť podľa prvej vety musí spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.13e)“.