Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Povinnosti odídencov

Overovanie splnenia podmienok ubytovania a povinnosť odídenca


Prosíme oprávnené osoby, aby oboznámili odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie s ich povinnosťou, informovať obec raz mesačne o skutočnosti, že mu oprávnená osoba toto ubytovanie poskytuje. Je potrebné, aby odídenec na mieste vyplnil formulár alebo aby odídenec prišiel s už vyplneným formulárom:  tlačivo nájdete TU.


Táto povinnosť sa uplatňuje prvý krát od apríla 2022.

 

 

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V § 36a odsek 2 znie:

Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (ďalej len „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády podľa odseku 9. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Príspevok sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi podľa osobitného predpisu13b) alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov.13c) Príspevok sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022. Obec je oprávnená na účely poskytnutia príspevku spracovávať osobné údaje uvedené v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a vo výkaze podľa odseku 7; obec je oprávnená tieto údaje overovať v informačnom systéme podľa osobitného predpisu,13d) prípadne v súčinnosti s ministerstvom. Nehnuteľnosť podľa prvej vety musí spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.13e)“.