Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Prihlasovanie odídencov

 
Oznamovanie zmeny adresy osôb so štatútom dočasného útočiska 

1. apríla 2022 - Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území SR ohlasovni pobytu v čase úradných hodín.

Umožnila to aktuálna  novela zákona č. 404/2011  o pobyte cudzincov účinná od 30. marca 2022,  na základe ktorej majú ohlasovne pobytu v obciach a mestách prístup do informačného systému evidencie cudzincov.

K tomuto kroku ministerstvo vnútra pristúpilo z dôvodu prílevu občanov Ukrajiny na územie SR. Utečenci tak pri zmene adresy pobytu nenavštívia oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia na obci v mieste pobytu.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.
 

 
Manuál k prihlasovaniu cudzincov do registra na účel dočasného útočiska
25. marca 2022 - Občania Ukrajiny môžu na Slovensku požiadať o poskytnutie dočasného útočiska. Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. Na vybavenie potrebnej administratívy stačí splniť niekoľko krokov, ktoré uvádzame nižšie.
Cudzinec, ktorý má tolerovaný pobyt na účel dočasného útočiska predloží pracovníkovi ohlasovne pobytu:
 
  1. Doklad „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“ -  viac informácií tu: https://www.minv.sk/?uhcp
  2. Vyplnené tlačivo „Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska" - tlačivo si môžete stiahnuť tu: Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska
  3. Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.)
Ohlasovňa pobytu vytlačí „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“ doklad (uvedený obrázok je len ilustračný), potvrdí podpisom a pečiatkou ohlasovne pobytu a odovzdá ho žiadateľovi.