Streda 29. 3. 2023
Dnes má meniny Miroslav

Zberný dvor

Prevádzkovateľ: 
RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
85110  Bratislava-Rusovce
IČO:  31780181 
telefón: + 421-2-68 20 70 22
fax: + 421-2-68 20 70 22
e-mail: straka@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 17, 1. poschodie

Riaditeľ m. p.  Ruseko: Ing. Branislav Straka


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STOJISKA KONTAJNEROV MČ BRATISLAVA-RUSOVCE:
Otváracie hodiny: 
V mesiacoch december, január a február je stojisko otvorené v sobotu:  od 9.00 - 12.00   15.00 - 18.00 hod.

MAREC - APRÍL :

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

15.00 - 18.00

MÁJ - SEPTEMBER :

 utorok: 

 16.00 - 20.00

 

 štvrtok: 

 16.00– 20.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 20.00

OKTÓBER - NOVEMBER:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 18.00

 

Na stojisku kontajnerov  je možnosť uskladňovať:

 
 • Biologický odpad -  kríky, ťahavá zeleň a lístie v 5 m3 lodičkových kontajneroch.
   
 • Číre sklo - fľaše, zaváraninové poháre a tabuľové sklo.
   
 • Stavebný odpad - tehly, betón a obkladačky v 7 m3 lodičkovom kontajneri
  (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Podlahoviny, koberce, postele, rôzne objemné a veľkorozmerné odpady z tvrdených plastov - stoly, stoličky a objemné sadrokartóny a polystyrény (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Konáre, haľuzoviny a drevený nábytok, ktorý neskôr drvíme.

 • Kuchynské separované použité potravinárske oleje. Občanom odporúčame priniesť oleje v plastových - uzatvorených nádobách. 

 • Na stojisku je zamestnanec, ktorý  určí do ktorého kontajnera roztriediť odpad a poučí občana o potrebe rozobratia prípadne rozsekania nadmerne veľkého odpadu a pod. 

 • Stavebníci, živnostníci,  firmy sídliace v MČ i mimo nej,  ako aj občania bez trvalého pobytu majú zákaz likvidovania odpadu na stojisku. 

 • Stojisko kontajnerov  je určené pre obyvateľov s trvalým pobytom - nepodnikateľom v  MČ Bratislava-Rusovce,  preto je nutné sa zapisovať do knihy evidencie odpadu a v prípade výzvy zamestnancom sa preukázať trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce.   

  Ing. Branislav Straka
  riaditeľ m. p.  Ruseko 


  09. 11. 2022

  OD 5. DECEMBRA ZAČÍNA ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU AJ V NAŠEJ MČ

  Milé Rusovčanky, milí Rusovčania, od 16. novembra bude mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO) zavádzať zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti, a to prostredníctvom distribúcie balíčkov na jeho zber.
  Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023. Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje za rok v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60 tisíc ton kuchynského odpadu ročne.
  Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu - ten tvorí 20-25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.
  Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti?
  Všetky domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks (2-3 vrecká na týždeň) a informačný leták.
  Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchodnej sieti zakúpiť ďalšie označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká.
  Domácnostiam v rodinných domoch bude spoločnosť OLO roznášať balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám, v termíne od 16. 11. 2022 do 24. 11. 2022. Prevzatie balíčka je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete na www.olo.sk/kbro (nemusí byť potvrdené notárom).
  Distribúcia v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov budú balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu distribuované v okolí ich bytových domov prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu. Obyvatelia budú o čase a mieste distribúcie informovaní oznamom na vchodových dverách do bytového domu.
  Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí, keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (prípadne poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí.
  Všetky potrebné informácie sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí.
  Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v sobotu 26. 11. 2022 v čase od 10.00 do 17.00 na námestí pri fontáne (pred potravinami Kraj).
  Harmonogram distribúcie a všetky dôležité informácie nájdete na webových stránkach mestskej časti a na stránke www.olo.sk/kbro.
  Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?
  Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.
  Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.
  Ako bude prebiehať zber kuchynského bioodpadu?
  Zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti bude prebiehať od 5. decembra podľa harmonogramu. Harmonogram bude zverejnený a priebežne dopĺňaný na stránke www.olo.sk/kbro
  Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. V období od začiatku marca do konca novembra bude zber tohto druhu odpadu realizovaný 2x do týždňa a od začiatku decembra do konca februára 1x do týždňa.
  Prosíme obyvateľov, aby kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom, teda od 28. novembra. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka.
  Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke mestskej časti a www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj najčastejšie otázky a odpovede. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Zákaznícke centrum spoločnosti OLO na 02/50 110 550 alebo na zakazka@olo.sk.

  ZHRNUTIE INFORMÁCIÍ A TERMÍNOV NA ZÁVER
  Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 16. 11. – 24. 11. 2022
  Distribučné centrum: sobota 26. 11. 2022, 10.00 – 17.00 hod., námestie pri fontáne - pred potravinami Kraj
  Informačný leták pre Rusovce nájdete tu: https://www.olo.sk/.../OLO_KUCHYNSKY-ODPAD_letak...
  Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 28. 11. 2022.
  Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 5. 12. 2022.
  Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

   


   


  10. 10. 2022

  JESENNÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 

  Jesenný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok sa uskutoční  dňa 22. 10. 2022 (sobota), 10:30 - 12: 30 HOD. na zbernom dvore. 
  Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom sa budú preberať LEN OD OBČANOV, fyzických osôb - nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 • Staré náterové hmoty
 • Odpadové rozpúšťadlá
 • Pesticídy
 • Oleje a tuky 
  V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Takýto odpad bude odobraný len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od jednej osoby.
 • Batérie a akumulátory
 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
 • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
 
 

12. 10. 2022

HLAVNÉ MESTO ZAVÁDZA ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU AJ V RUSOVCIACH

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO) bude zavádzať zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti od decembra, so začiatkom distribúcie košíkov, vreciek na kuchynský bioodpad a informačného letáka v novembri (termín upresníme).

Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu - ten tvorí 20-25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.
Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje za rok v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60 tisíc ton kuchynského odpadu ročne. Pri skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 % územia Slovenska, je takýto bioodpad najväčším zdrojom skleníkových plynov a znečistenia povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.
Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby sa zapojil každý jeden z nás.

Mesto Bratislava plánuje v roku 2024 aj vybudovanie vlastného zariadenia na zhodnocovanie - mestskej kompostárne, ktorá nám pomôže efektívne a ekologicky nakladať s kuchynským bioodpadom. Najmodernejšia a najväčšia kompostáreň na Slovensku by mala vzniknúť v mestskej časti Podunajské Biskupice v lokalite Vlčie hrdlo a kompost z nej sa bude dať využiť v mestských parkoch, komunitných záhradách a sadoch ako podpora výsadby zelene.

Čo pre obyvateľov Rusoviec znamená zavedenie triedeného zberu kuchynského bioodpadu?
Na zabezpečenie komfortného zberu kuchynského bioodpadu bude každej domácnosti v našej mestskej časti dodaný 10 l odvetrávací kuchynský košík a 150 ks kompostovateľných vreciek.
V rodinných domoch pribudnú 20 l hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad. Tie budú vyvážané podľa harmonogramu v intervale 2x do týždňa od začiatku marca do konca novembra a 1x týždenne od začiatku decembra do konca februára. Zber teda bude prebiehať po celý rok. Záhradný odpad bude z rodinných domov vyvážaný sezónne od marca do novembra 1x za dva týždne, tak ako doteraz.
V blízkosti bytových domov pribudnú 240 l nádoby na triedenie kuchynského odpadu.
Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových a rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Distribúciu nádob spolu s potrebnými informáciami zabezpečí spoločnosť OLO v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava-Rusovce. Distribúcia bude prebiehať v novembri v presne stanovených termínoch. Všetky dôležité informácie, harmonogram distribúcie zberných košíkov a zberných nádob budú zverejnené prostredníctvom našich komunikačných kanálov a na www.olo.sk/kbro.

Bližšie informácie o zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu v Bratislave nájdete na www.olo.sk/kbro.

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?
Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. Pozor! Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.


23. 09. 2022
PREBEHNE VÝMENA KONTAJNEROV NA ELEKTROODPAD
V najbližších dňoch budú kontajnery na elektroodpad, umiestnené pri Zbernom dvore a pri Zdravotnom stredisku odstránené a následne nahradené novým typom. Nová nádoba je vizuálne veľmi podobná a rovnako tak obsahuje senzor, vďaka ktorému je jej výsyp plánovaný automaticky.
Nové kontajnery budú umiestnené na pôvodné miesta, môže sa však stať, že s omeškaním pár dní po odstránení pôvodných - prosíme vás preto o strpenie.
Ďakujeme.

  
ZBERNÉ NÁDOBY NA MALÝ ELEKTROODPAD, BATÉRIE A AKUMULÁTORY
 

Na Slovensku sa ročne vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká časť z nich končí na skládkach alebo vo voľnej prírode. Väčšina vyradených elektrospotrebičov sa však dá recyklovať a opätovne použiť pri výrobe ďalších výrobkov. Červeno-biele stacionárne kontajnery sú špeciálne zberné nádoby na malý elektroodpad, batérie a akumulátory. V Rusovciach pribudli dva takéto kontajnery – jeden je umiestnený pred zberným dvorom a druhý na stojisku kontajnerov pri Zdravotnom stredisku. Rusovčania tak majú možnosť prispieť k zodpovednejšiemu separovaniu.

 

DO KONTAJNEROV PATRÍ:

 • mobilné telefóny
 • IT zariadenia
 • hobby náradie
 • kuchynské spotrebiče
 • elektronické hračky
 • batérie

  Vhadzovať môžete aj všetok drobný elektroodpad s maximálnymi rozmermi 51x36x40 cm, napr. kalkulačky, rádia, prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudobné nástroje…
DO KONTAJNEROV NEPATRÍ:
 • televízory
 • monitory
 • žiarivky a úsporné žiarovky
 • komunálny odpad
 • zdravotnícky materiál
 • bio odpad

  Nevhadzujte elektroodpad prekračujúci rozmery vhadzovacieho otvoru, nebezpečný odpad, autobatérie, farby, plasty, oleje…

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

#ZeleneRusovce

 

Od piatka 17. septembra 2021 začíname v Rusovciach s vrecovým zberom triedeného
odpadu a pokračujeme každý nepárny piatok
 
OLO a. s. informuje: Od septembra 2021 bude zavedený vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Nakoľko bol medzi návrhmi na zlepšenie systému zo strany obyvateliek a obyvateľov aj častejší odvoz odpadu, zvýšili sme frekvenciu zvozu oboch komodít na odvoz v dvojtýždňovom intervale. Zavedením tohto systému zberu pre rodinné domy celoplošne by sa mala úroveň vytriedenia odpadov v našom hlavnom meste zvýšiť až o 20%.
V auguste 2020 Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a. s. a OZV NATUR-PACK a. s. spustili prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov v siedmich mestských častiach. Od augusta 2020 sme sledovali správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. Systém sme vyhodnotili ako úspešný, preto sme ho zaviedli od februára 2021 aj v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 ho spúšťame aj vo zvyšných mestských častiach Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.
Leták s harmonogramom odvozu pre všetky mestské časti, platný od 6. 9. 2021 do odvolania, a ktorý ste dostali aj do svojich schránok, nájdete na webstránke OLO.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu.../
V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia a obyvateľky vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Je potrebné používať iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na jednu sadu vriec (dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier) bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

V rámci vyhodnotenia vrecového zberu triedeného odpadu bolo našou prioritou prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov zapojených mestských častí a prispôsobiť im ho. Preto sme realizovali prieskum spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností.
Až 76,8 % z opýtaných doposiaľ zapojených domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4% opýtaných je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Zrealizovali sme tiež analýzu vzoriek odpadov zo zapojených mestských častí, ktorá potvrdila, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.Triedený zber nie je hradený z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Financovanie triedeného zberu na území Hlavného mesta SR Bratislava zabezpečuje OZV NATUR-PACK, a. s.
 


Opatrenia na zbernom dvore 

Nižšie uvedené opatrenia sú zavedené z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 a slúžia tak na ochranu našich zamestnancov, ako aj vás, obyvateľov Rusoviec. Buďte, prosím, disciplinovaní a rešpektujte tak tieto pokyny ako aj pokyny personálu zberného dvora.


Pokyny:

1. VSTUP LEN PRE RUSOVČANOV S TRVALÝM POBYTOM V RUSOVCIACH. Prineste si, prosím, so sebou občiansky preukaz.

2. VSTUP DO AREÁLU LEN S RÚŠKOM ALEBO OBDOBNOU NÁHRADOU A S RUKAVICAMI.

3. VSTUP DO AREÁLU JE POVOLENÝ MAX. 3 OSOBÁM, RESP. JEDNÉMU MOTOROVÉMU VOZIDLU NARAZ. OSTATNÍ MUSIA ČAKAŤ PRED AREÁLOM V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI (cca 2 m rozostupy tak pred ako aj vnútri areálu).

4. ODPAD MUSÍ BYŤ PRETRIEDENÝ, JE POTREBNÉ HO VYSYPAŤ NA URČENÉ MIESTO PODĽA POKYNOV PERSONÁLU A AREÁL OPUSTIŤ ČÍM SKÔR.

5. DODRŽIAVAJTE, PROSÍM, DÔSLEDNE POKYNY PERSONÁLU.

6. NEŽIADAJTE, PROSÍM, PERSONÁL O POMOC PRI VYSÝPANÍ ODPADU.

Ďakujeme, že rešpektujete pokyny.
 Oznam

MČ Bratislava-Rusovce pre svojich občanov zavádza možnosť likvidovať použité rastlinné oleje a tuky

 

Nová služba, ktorá bude slúžiť všetkým Rusovčanom umožní zbaviť sa pohodlne a bezplatne domáceho použitého oleja a tukov. Na stojisku kontajnerov na Vývojovej ulici v Rusovciach budú umiestnené celkovo tri zberné nádoby o objeme 120L, slúžiace práve na tento účel. V rámci otváracích hodín môže každý obyvateľ našej mestskej časti doniesť a odovzdať tento odpad a tým osobne napomôcť jeho správnej likvidácii. S prevádzkou služby sa začalo od mesiaca január 2018. 


Odpad nepatrí ku kontajnerom
 

Rozšíril sa nám tu, v Rusovciach, taký nešvár... a radi by sme vás poprosili o spoluprácu pri jeho riešení, lebo sa týka nás všetkých. Áno, podľa fotiek správne tušíte, že ide o odpad.

MČ Bratislava-Rusovce má zriadené zberné hniezda, kam je možné nosiť separovaný odpad ako aj zberný dvor, ktorý je otvorený v utorok a štvrtok v čase 15:00-18:00 a v sobotu v čase od 09:00-12:00 a od 15:00-18:00. Napriek tomu sa každodenne boríme s tým, že odpad je nahádzaný tam, kde nepatrí.

Zopakujme si teda základné pravidlá:

 • zberné hniezda sú určené len na separovaný zber, nenoste tam preto komunálny odpad – OLO ho neodvezie
 • papier k papieru, plast k plastu, sklo k sklu – ak je to inak, znovu máme problém, OLO to neodvezie
 • papierové kartóny, plastové fľaše a pod., prosím, zošľapte – vojde sa ich do kontajnera viac
 • objemný odpad patrí do zberného dvora – nehádžte ho preto, prosím, do kontajnerov, ani pred plot zberného dvora
 • pokiaľ ide o trávu a lístie, na jej separovanie je potrebné používať hnedú zbernú nádobu alebo kompostér – ak ich nemáte, stačí požiadať o ich pridelenie oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta
 • konáre patria do zberného dvora

 

Tému odpadov vnímame veľmi citlivo a pripravujeme niekoľko opatrení, ktorými sa budeme snažiť tento problém aspoň čiastočne vyriešiť. Zvyšok je na nás všetkých...