Sobota 20. 8. 2022
Dnes má meniny Anabela, Liliana

Zberný dvor

Prevádzkovateľ: 
RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
85110  Bratislava-Rusovce
IČO:  31780181 
telefón: + 421-2-68 20 70 22
fax: + 421-2-68 20 70 22
e-mail: straka@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 17, 1. poschodie

Riaditeľ m. p.  Ruseko: Ing. Branislav Straka

Dočasne upravené  otváracie hodiny na zbernom dvore, a to do 31. augusta 2022: 


utorok:  16.00 - 18.00
štvrtok: 16.00 - 18.00
sobota: 09.00 - 12.00 a 15.00 - 18.00

Ďakujeme za pochopenie.


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STOJISKA KONTAJNEROV MČ BRATISLAVA-RUSOVCE:

Otváracie hodiny: 
V mesiacoch december, január a február je stojisko otvorené v sobotu:  od 9.00 - 12.00   15.00 - 18.00 hod.

MAREC - APRÍL :

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

15.00 - 18.00

MÁJ - SEPTEMBER :

 utorok: 

 16.00 - 20.00

 

 štvrtok: 

 16.00– 20.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 20.00

OKTÓBER - NOVEMBER:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 18.00

 

Na stojisku kontajnerov  je možnosť uskladňovať:

 • Biologický odpad -  kríky, ťahavá zeleň a lístie v 5 m3 lodičkových kontajneroch.
   
 • Číre sklo - fľaše, zaváraninové poháre a tabuľové sklo.
   
 • Stavebný odpad - tehly, betón a obkladačky v 7 m3 lodičkovom kontajneri
  (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Podlahoviny, koberce, postele, rôzne objemné a veľkorozmerné odpady z tvrdených plastov - stoly, stoličky a objemné sadrokartóny a polystyrény (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Konáre, haľuzoviny a drevený nábytok, ktorý neskôr drvíme.

 • Kuchynské separované použité potravinárske oleje. Občanom odporúčame priniesť oleje v plastových - uzatvorených nádobách. 

 • Na stojisku je zamestnanec, ktorý  určí do ktorého kontajnera roztriediť odpad a poučí občana o potrebe rozobratia prípadne rozsekania nadmerne veľkého odpadu a pod. 

 • Stavebníci, živnostníci,  firmy sídliace v MČ i mimo nej,  ako aj občania bez trvalého pobytu majú zákaz likvidovania odpadu na stojisku. 

 • Stojisko kontajnerov  je určené pre obyvateľov s trvalým pobytom - nepodnikateľom v  MČ Bratislava-Rusovce,  preto je nutné sa zapisovať do knihy evidencie odpadu a v prípade výzvy zamestnancom sa preukázať trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce.   

  Ing. Branislav Straka
  riaditeľ m. p.  Ruseko 


  
ZBERNÉ NÁDOBY NA MALÝ ELEKTROODPAD, BATÉRIE A AKUMULÁTORY
 

Na Slovensku sa ročne vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrozariadení. Veľká časť z nich končí na skládkach alebo vo voľnej prírode. Väčšina vyradených elektrospotrebičov sa však dá recyklovať a opätovne použiť pri výrobe ďalších výrobkov. Červeno-biele stacionárne kontajnery sú špeciálne zberné nádoby na malý elektroodpad, batérie a akumulátory. V Rusovciach pribudli dva takéto kontajnery – jeden je umiestnený pred zberným dvorom a druhý na stojisku kontajnerov pri Zdravotnom stredisku. Rusovčania tak majú možnosť prispieť k zodpovednejšiemu separovaniu.

DO KONTAJNEROV PATRÍ:

 • mobilné telefóny
 • IT zariadenia
 • hobby náradie
 • kuchynské spotrebiče
 • elektronické hračky
 • batérie

  Vhadzovať môžete aj všetok drobný elektroodpad s maximálnymi rozmermi 51x36x40 cm, napr. kalkulačky, rádia, prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudobné nástroje…
DO KONTAJNEROV NEPATRÍ:
 • televízory
 • monitory
 • žiarivky a úsporné žiarovky
 • komunálny odpad
 • zdravotnícky materiál
 • bio odpad

  Nevhadzujte elektroodpad prekračujúci rozmery vhadzovacieho otvoru, nebezpečný odpad, autobatérie, farby, plasty, oleje…

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

#ZeleneRusovce
 

Od piatka 17. septembra 2021 začíname v Rusovciach s vrecovým zberom triedeného
odpadu a pokračujeme každý nepárny piatok
OLO a. s. informuje: Od septembra 2021 bude zavedený vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Nakoľko bol medzi návrhmi na zlepšenie systému zo strany obyvateliek a obyvateľov aj častejší odvoz odpadu, zvýšili sme frekvenciu zvozu oboch komodít na odvoz v dvojtýždňovom intervale. Zavedením tohto systému zberu pre rodinné domy celoplošne by sa mala úroveň vytriedenia odpadov v našom hlavnom meste zvýšiť až o 20%.
V auguste 2020 Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a. s. a OZV NATUR-PACK a. s. spustili prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov v siedmich mestských častiach. Od augusta 2020 sme sledovali správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. Systém sme vyhodnotili ako úspešný, preto sme ho zaviedli od februára 2021 aj v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 ho spúšťame aj vo zvyšných mestských častiach Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.
Leták s harmonogramom odvozu pre všetky mestské časti, platný od 6. 9. 2021 do odvolania, a ktorý ste dostali aj do svojich schránok, nájdete na webstránke OLO.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu.../
V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia a obyvateľky vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Je potrebné používať iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na jednu sadu vriec (dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier) bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

V rámci vyhodnotenia vrecového zberu triedeného odpadu bolo našou prioritou prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov zapojených mestských častí a prispôsobiť im ho. Preto sme realizovali prieskum spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností.
Až 76,8 % z opýtaných doposiaľ zapojených domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4% opýtaných je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Zrealizovali sme tiež analýzu vzoriek odpadov zo zapojených mestských častí, ktorá potvrdila, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.Triedený zber nie je hradený z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Financovanie triedeného zberu na území Hlavného mesta SR Bratislava zabezpečuje OZV NATUR-PACK, a. s.
 


Opatrenia na zbernom dvore 

Nižšie uvedené opatrenia sú zavedené z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 a slúžia tak na ochranu našich zamestnancov, ako aj vás, obyvateľov Rusoviec. Buďte, prosím, disciplinovaní a rešpektujte tak tieto pokyny ako aj pokyny personálu zberného dvora.


Pokyny:

1. VSTUP LEN PRE RUSOVČANOV S TRVALÝM POBYTOM V RUSOVCIACH. Prineste si, prosím, so sebou občiansky preukaz.

2. VSTUP DO AREÁLU LEN S RÚŠKOM ALEBO OBDOBNOU NÁHRADOU A S RUKAVICAMI.

3. VSTUP DO AREÁLU JE POVOLENÝ MAX. 3 OSOBÁM, RESP. JEDNÉMU MOTOROVÉMU VOZIDLU NARAZ. OSTATNÍ MUSIA ČAKAŤ PRED AREÁLOM V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI (cca 2 m rozostupy tak pred ako aj vnútri areálu).

4. ODPAD MUSÍ BYŤ PRETRIEDENÝ, JE POTREBNÉ HO VYSYPAŤ NA URČENÉ MIESTO PODĽA POKYNOV PERSONÁLU A AREÁL OPUSTIŤ ČÍM SKÔR.

5. DODRŽIAVAJTE, PROSÍM, DÔSLEDNE POKYNY PERSONÁLU.

6. NEŽIADAJTE, PROSÍM, PERSONÁL O POMOC PRI VYSÝPANÍ ODPADU.

Ďakujeme, že rešpektujete pokyny.
 Oznam

MČ Bratislava-Rusovce pre svojich občanov zavádza možnosť likvidovať použité rastlinné oleje a tuky

 

Nová služba, ktorá bude slúžiť všetkým Rusovčanom umožní zbaviť sa pohodlne a bezplatne domáceho použitého oleja a tukov. Na stojisku kontajnerov na Vývojovej ulici v Rusovciach budú umiestnené celkovo tri zberné nádoby o objeme 120L, slúžiace práve na tento účel. V rámci otváracích hodín môže každý obyvateľ našej mestskej časti doniesť a odovzdať tento odpad a tým osobne napomôcť jeho správnej likvidácii. S prevádzkou služby sa začalo od mesiaca január 2018. 
 

 


Odpad nepatrí ku kontajnerom
 

Rozšíril sa nám tu, v Rusovciach, taký nešvár... a radi by sme vás poprosili o spoluprácu pri jeho riešení, lebo sa týka nás všetkých. Áno, podľa fotiek správne tušíte, že ide o odpad.

MČ Bratislava-Rusovce má zriadené zberné hniezda, kam je možné nosiť separovaný odpad ako aj zberný dvor, ktorý je otvorený v utorok a štvrtok v čase 15:00-18:00 a v sobotu v čase od 09:00-12:00 a od 15:00-18:00. Napriek tomu sa každodenne boríme s tým, že odpad je nahádzaný tam, kde nepatrí.

Zopakujme si teda základné pravidlá:

 • zberné hniezda sú určené len na separovaný zber, nenoste tam preto komunálny odpad – OLO ho neodvezie
 • papier k papieru, plast k plastu, sklo k sklu – ak je to inak, znovu máme problém, OLO to neodvezie
 • papierové kartóny, plastové fľaše a pod., prosím, zošľapte – vojde sa ich do kontajnera viac
 • objemný odpad patrí do zberného dvora – nehádžte ho preto, prosím, do kontajnerov, ani pred plot zberného dvora
 • pokiaľ ide o trávu a lístie, na jej separovanie je potrebné používať hnedú zbernú nádobu alebo kompostér – ak ich nemáte, stačí požiadať o ich pridelenie oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta
 • konáre patria do zberného dvora

 

Tému odpadov vnímame veľmi citlivo a pripravujeme niekoľko opatrení, ktorými sa budeme snažiť tento problém aspoň čiastočne vyriešiť. Zvyšok je na nás všetkých...