Nedeľa 29. 3. 2020
Dnes má meniny Miroslav

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
6.12.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Prípojka NN pre miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce"
4.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Šimon Duda
4.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Tavaly Radovan
4.12.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Povolenie zmeny stavby pred dokončením č. 20224/2019/SCDPK/97934 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
29.11.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mária Mlynarčíková
29.11.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Adam Dávidík
29.11.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk do 14. 12. 2019 - Felix Filkasz
29.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2020
29.11.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. ...../2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
29.11.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. ...../2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce