Pondelok 18. 1. 2021
Dnes má meniny Bohdana

Základná škola

 

Adresa školy: 
Základná škola s materskou školou 
Vývojová 228 
851 10 Bratislava-Rusovce

telefón: + 421-2-62 85 91 24
e-mail: zsrusovce@zsrusovce.sk
Oficiálna web adresa školy: https://skolarusovce.edupage.org/

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Rastislav  Kunst 
Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Lenka Krišpinská
 

Základna škola v Rusovciach

Rok otvorenia školy: 1964 Doterajšie zameranie: Rozvoj individuality osobnosti detí so súčasným zabezpečením vzdelanostnej úrovne, výsledkom čoho by mal byť človek schopný komunikácie a tolerancie, disponujúci vedomosťami a schopnosťami tvorivo ich uplatňovať, demokraticky sa správať a rozhodovať. Snaha o vytvorenie školy rodinného typu. Demografický vývoj: ZŠ Rusovce navštevujú prevažne žiaci z Rusoviec a Čunova. Prevádzka a naplnenosť tried sú podmienené v značnej miere demografickým vývojom tohto regiónu. Predpokladá sa v každom šk. roku 10 až 12 tried, 250 žiakov, a tomu príslušný počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov.  


Informácie 

Projetky:

VZN: