Utorok 3. 8. 2021
Dnes má meniny Jerguš

Základná škola

 

Adresa školy: 
Základná škola s materskou školou 
Vývojová 228 
851 10 Bratislava-Rusovce

telefón: + 421-2-62 85 91 24
e-mail: zsrusovce@zsrusovce.sk
Oficiálna web adresa školy: https://skolarusovce.edupage.org/

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Rastislav  Kunst 
Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Lenka KrišpinskáOznam 
Po dohode zriaďovateľa s riaditeľom ZŠ s MŠ Rusovce si vám dovoľujeme oznámiť, že od pondelka 15. marca 2021 bude spustená prezenčná výučba v ZŠ s MŠ Rusovce nasledovne:

Materská škola

  • deti z predškolských tried
  • deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre
  • deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu

Základná škola

  • žiaci 1. a 2. ročníka základnej školy
  • žiaci 3. 4 ročníka, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre
  • žiaci 3. 4. ročníka, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu
  • žiaci 3. 4. ročníka, ktorým rodičia nevedia zabezpečiť vhodné podmienky na domáce vzdelávanie

Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

 

Školský klub detí (ŠKD) v prevádzke pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne v škole.

V prípade zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa prezenčné vzdelávanie spustí aj pre žiakov 3. a 4. ročníka za rovnakých podmienok od pondelka 21. marca 2021.

 

Upozornenie: Vzhľadom na zachovanie maximálnej miery bezpečnosti detí ako aj zamestnancov ZŠ a MŠ upozorňujeme rodičov, že dieťa bude prijaté len za predpokladu, že obaja jeho zákonní zástupcovia sa preukážu negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19. Certifikát o negativite nebude starší ako 7 dní, preukázanie je možné sms, fotkou v mobile.

 

Od stredy 10. marca 2021 funguje v Rusovciach (na parkovisku pri zdravotnom stredisku) stále odberové miesto na Ag testovanie. V prevádzke je každý deň, okrem nedele, v čase od 11:00 hod. do 19:30 hod. – je teda možné využiť službu tohto odberového miesta.


 

Základna škola v Rusovciach

Rok otvorenia školy: 1964 Doterajšie zameranie: Rozvoj individuality osobnosti detí so súčasným zabezpečením vzdelanostnej úrovne, výsledkom čoho by mal byť človek schopný komunikácie a tolerancie, disponujúci vedomosťami a schopnosťami tvorivo ich uplatňovať, demokraticky sa správať a rozhodovať. Snaha o vytvorenie školy rodinného typu. Demografický vývoj: ZŠ Rusovce navštevujú prevažne žiaci z Rusoviec a Čunova. Prevádzka a naplnenosť tried sú podmienené v značnej miere demografickým vývojom tohto regiónu. Predpokladá sa v každom šk. roku 10 až 12 tried, 250 žiakov, a tomu príslušný počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov.  


Informácie 

Projetky:

VZN: