Pondelok 6. 12. 2021
Dnes má meniny Mikuláš

Materská škola

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od: 6,30 hod. do 17,00 hod.

Kontakt:
Poverený riaditeľ ZŠ s MŠ: prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD.
telefón: + 421-2-62 85 91 24
e-mail: zsrusovce@zsrusovce.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu: Mgr. Diana Petrovičová
telefón: + 421-2-62 85 93 01
e-mail: msrusovce@zsrusovce.sk

web: http://zsrusovce.sk/new/

Korešpondečná adresa: 
Základná škola s materskou školou 
Vývojová 228 
851 10 Bratislava-Rusovce

Adresa materskej školy:
Materská škola
Kovácsova 
851 10 Bratislava-Rusovce 

Konzultačné hodiny zástupkyne riaditeľa školy pre materskú školu: 
utorok od 11:00 do 12:00 hod. prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami.

Vaše názory, postrehy, pripomienky k prevádzke materskej školy a námety na spoluprácu medzi Vami a materskou školou zasielajte na e-mailovú adresu msrusovce@zsrusovce.sk .

Výška príspevku:
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce je 50€ / mesiac (VZN č.3/2015) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa záväzného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školského vzdelávacieho programu: „Spoznávame svet“. Výchovu a vzdelávanie v našej škôlke zabezpečuje 10 kvalifikovaných učiteliek.
 Informácie 

VZN: 

Tlačivá: