Nedeľa 29. 1. 2023
Dnes má meniny Gašpar

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
11.7.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 2587/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 4 ks drevín - kastel.sk, s. r. o.
28.6.2022 Okresný úrad Bratislava; "Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 - 2030" - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
14.6.2022 Hlavné mesto SR BA; Oznámenie o začatí verejného prerokovania -
Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09"
13.6.2022 Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.
10.6.2022 Okresný úrad Bratislava; Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška
7.6.2022 Dňa 06. 06. 2022 bol v sekcii Rozpočet a záverečný účet zverejnený Záverečný účet MČ za rok 2021.
6.6.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NemoSan s. r. o.
6.6.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ProFyzio, s. r. o.
6.6.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dávid Reindl
6.6.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Hlavné mesto SR Bratislava