Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
24.8.2023 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Predloženie protestu prokurátora na rozhodnutie UKSP/373/2023/Da
24.8.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce - sever; Oznámenie o pokračovaní v konaní - zmena dokumentácie stavby UKSP-72/2017,638/2019-Kb,Go
21.8.2023 MČ Bratislava-Ružinov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava a Elokovaného pracoviska, Haburská 4, 821 01 Bratislava s predpokladaným nástupom 15. októbra 2023.
17.8.2023 Výzva na vyplnenie dotazníka ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a PHSR.
3.8.2023 Územný plán Hl.mesta SR BRATISLAVY -zmeny a doplnky č.10-zaslanie oznám. o zmene
3.8.2023 Oprava oznámenia o začatí konania o proteste prokurátora-výzva na vyjadrenie
2.8.2023 Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území hl. mesta SR Bratislavy od 2. 8. 2023 od 12 hod.
27.7.2023 Informácia o začatí správneho konania na výrub 1 ks dreviny vŕba biela na pozemku reg. "E" parc. č. 816 v k. ú. Čunovo žiadateľa: MČ Bratislava-Čunovo
26.7.2023 Oznámenie o začatí konania o proteste prokurátora, výzva na vyjadrenie č. UKSP373/2023/Da
20.7.2023 Výzva č. MÚ/R - 2208/2023/Mi na odstránenie basketbalového koša na Firmovej ulici na pozemku reg. "C" parc. č. 1120/288 v k. ú. Rusovce.