Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Participatívny rozpočet 2019/2020

Od októbra 2019 do januára 2020 boli podané tri nápady v rámci participatívneho rozpočtu našej mestskej časti. Boli to nápady "SMETIÁDA alebo KŔMENIE SMETIMONŠTRA, alebo ako vďaka našim deťom vyčistiť park", nápad Nabíjacia stanica pre elektromobily a nápad „Dajme veci na poriadok“.

Pracovná skupina sa rozhodla na svojom prvom zasadnutí v januári odporučiť spracovanie nápadov do formy projektu dvom predkladateľom. Tretí nápad „Nabíjacia stanica pre elektromobily“ pracovná skupina neodporučila vypracovať do podoby projektu vzhľadom na nízky objem disponibilných finančných prostriedkov, ako aj pre nesplnenie podmienky verejnoprospešného charakteru nápadu.

Počas druhého stretnutia vo februári pracovná skupina odporučila predkladateľom projektov vykonať drobné úpravy projektov  a  ďalšie stretnutie v teréne na navrhnutých miestach realizácie oboch projektov.  

Tretie stretnutie pracovnej skupiny s predkladateľmi projektov a riaditeľom Ruseka sa uskutočnilo  v marci už v teréne. Pracovná skupina odporučila predkladateľke projektu „Dajme veci na poriadok“ dopracovať projekt za podmienky maximálneho zachovania zelene. Predkladateľ druhého projektu „SMETIÁDA alebo KŔMENIE SMETIMONŠTRA“ sa rozhodol nepodať svoj projekt vzhľadom na tú skutočnosť, že počas obhliadok miest výskytu odpadu sme našli len jednu väčšiu skládku v lese, pre ktorú by bolo vhodnejšie zorganizovať brigádu dospelých a nie detí, aj z dôvodu prístupnosti a bezpečnosti terénu, ako bolo navrhnuté v projekte. Pracovná skupina po zvážení zistených skutočností, odporučila predložiť do participatívneho rozpočtu len jeden projekt „Dajme veci na poriadok“, ktorý bol začiatkom apríla podaný na miestny úrad ako víťazný projekt, ktorého zámerom je vybudovanie vzorového zberného hniezda na triedený odpad s edukačnými informačnými tabuľami.

Vzorové zberné hniezdo na triedený odpad bolo lokalizované na križovatke Ulice pri Gaštanovej aleji  a Bronzovej ulice, napravo od brány na ulicu Severovcov, kde už stoja zberné nádoby, ale nevhodne priamo na križovatke spomínaných ulíc. Stojisko nie je označené a hromadí sa pri ňom všetok odpad. Gaštan (viď vizualizácia) bude predstavovať jadro zberného hniezda ako reprezentanta nášho životného prostredia.  Okolo stromu sa uchová trávnatá plocha a po oboch stranách sa umiestnia zatrávňovacie dlaždice ako podklad pod zberné kontajnery na papier a plasty, miesto sa ohraničí zeleným oplotením v tvare dva krát písmeno L. Nádoba na sklo sa umiestni samostatne pri oblúku brány z dôvodu jej jednoduchšieho vyprázdňovania a čistenia priestoru pri odvoze skla.  Na oplotení budú uvedené informačné tabule.  Zámerom projektu je zlepšiť situáciu v zbere triedeného odpadu správnou informovanosťou obyvateľstva, vytvorením dobrých podmienok na zbernom mieste, ale i spoločenskou, resp. susedskou kontrolou.

Uznesením č. 181 zo dňa 5. mája 2020 miestne zastupiteľstvo schválilo projekt  „Dajme veci na poriadok“ na realizáciu z participatívneho rozpočtu mestskej časti na rok 2020.