Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Participatívny rozpočet 2018


Výsledky podávania a výberu občianskych projektov Participatívneho rozpočtu
(ďalej len „PR“)  
pre rok 2018

 

 

V tomto roku sa opätovne mohli občania Rusoviec zapojiť a podať občiansky projekt financovaný z participatívneho rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce (ďalej len „MČ“) v celkovej výške 5.700,- €. V tohtoročnom termíne podávania projektov t. j. do 6.4.2018  boli podané dva občianske projekty:

 

1.  „Tichá hrozbaprojekt ekologickej likvidácie hospodárskej budovy na Balkánskej ul.  od zhotoviteľa pána Jozefa Karácsonyho s navrhovaným rozpočtom vo výške 2.140,- €

 

2.  „Ovocné ihrisko – projekt revitalizácie detského ihriska nachádzajúceho sa  v lokalite Tehelný hon Rusovce od zhotoviteliek pani Petronely Lakatošovej a Valerie Kmeťovej s navrhovaným rozpočtom vo výške 5.100,- €

 

Pracovná skupina PR vytvorená  a schválená miestnym zastupiteľstvom MČ vyhodnocovala podané projekty z hľadiska dodržania podmienok a pravidiel PR, realizovateľnosti a z hľadiska súladu so zákonmi týkajúcimi sa samosprávy.

Pri vyhodnocovaní predložených projektov pracovná skupina zistila zásadný nedostatok v projekte „Ovocné ihrisko“. Ihrisko  nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 1224/146, k. ú. Rusovce  nie je v majetku obce a ani správe MČ, vlastníkom pozemku je súkromná spoločnosť DANAIR s.r.o.

Aj napriek tomu, že MČ má od roku 2016 uzavretú Zmluvu o uzavretí budúcej darovacej zmluvy so spoločnosťou DANAIR s.r.o. na prevod pozemku parc. č. 1224/146, k. ú. Rusovce, nepristúpila zatiaľ spoločnosť DANAIR s.r.o.   k uzavretiu Darovacej zmluvy a tým k prevodu vlastníckych práv a povinností na predmetný pozemok.

MČ zistila pri obhliadke ihriska, ktoré sa nachádza na tomto pozemku nedostatky a vyzvala spoločnosť DANAIR s.r.o. ako zhotoviteľa tohto ihriska a vlastníka pozemku na odstránenie nedostatkov. Na základe vyššie spomenutých skutočností t. j. nevysporiadaných majetkovo  právnych záležitostí pracovná skupina projekt „Ovocné ihrisko“ do hlasovania neposunula.

Skonštatovala však, že projekt je veľmi pekný a prínosný pre obyvateľov našej obce a v prípade vysporiadania majetkovo  právnych záležitostí týkajúcich sa pozemku, má veľkú perspektívu v  prípade, že projekt  zhotovitelia podajú budúci rok.

 

 

Projekt, ktorý splnil pravidlá a podmienky PR je projekt „Tichá hrozba“ a preto bude schvaľovaný ako víťazný projekt na miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Rusovce dňa 26.júna 2018 bez občianskeho hlasovania.

 

Podané projekty: 


 
Výzva na predkladanie občianskych projektov
financovaných z participatívneho rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce.

 

Neprehliadnite a zapojte sa!

 

 

Vážení  občania Rusoviec,

 

aj tento rok máte opäť možnosť  aktívne sa zapojiť  do rozhodovania kde a ako bude použitá časť financií z rusovského rozpočtu. Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet („ďalej len PR“), prostredníctvom ktorého môžete aj Vy  obyvatelia vybrať prioritné projekty financované  mestskou časťou.

 

Pre rok 2018 bola na realizáciu projektov PR vyčlenená v rozpočte MČ čiastka vo výške 5.700,- €, z toho 2.700,- € na výdavky bežné (napr. služby, drobný materiál) a 3.000,- € na výdavky kapitálové (napr. výstavby, rekonštrukcie). Čiastka je zložená z odmien poslancov MČ, ktorí sa ich vzdali v prospech tejto aktivity a financií vyčlenených v rozpočte MČ na tento účel.  Oproti minulému roku 2017 je čiastka vyššia o 3.000,- €.

 

Všetky Vaše nápady a návrhy ako  spríjemniť a skvalitniť nažívanie všetkých nás,  môžete spracovať do projektov, ktoré zašlete poštou alebo osobne doručíte na MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava do 6.4.2018 (piatok). Projekty musia spĺňať pravidlá a podmienky schválené uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce č. 404  zo dňa 15.2.2018.

 

 

Pravidlá  participatívneho rozpočtu – občianske projekty („ďalej len PR“) na rok 2018

 

 

Podmienky podania projektu:

 

 1. Projekty, ktoré vyberú občania v hlasovaní bude realizovať MČ Bratislava-Rusovce
 2. Projekt do PR môže podať iba občan s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Rusovce, skupina občanov Rusoviec alebo občianske združenie so sídlom na území Rusoviec.
 3. Predložený projekt musí mať verejnoprospešný charakter.
 4. Realizácia projektu bude v kompetencii MČ a v súlade so zákonmi a predpismi, podľa ktorých sa riadi MČ (napr. nemalo by  ísť o zveľaďovanie cudzieho majetku).
 5. Predložené projekty môžu byť  len pre objekty v majetku a v správe MČ  a na pozemkoch MČ a pozemkoch zverených MČ.
 6. Projekty, ktoré budú obsahovať podnety nespadajúce do kompetencií MČ sa spracujú  a môže sa využiť komunikácia s kompetentnými inštitúciami.
 7. Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce („ďalej len MÚ“) a miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rusovce („ďalej len MZ“) si vyhradzujú právo  v súčinnosti s autormi projektu meniť jeho detaily (nie podstatu), navrhnúť jeho dofinancovanie prípadne termín realizácie.
 8. Projekt musí obsahovať: 
  a) meno, priezvisko resp. názov navrhovateľa, adresu, telefonický alebo emailový kontakt
  b) názov projektu a popis projektu    
  c) predpokladaný položkovitý rozpočet materiálu a práce na projekt (presná špecifikácia)
  d) presné miesto realizácie so snímkou z mapy a adresou                                                                              
 9. V prípade, že do stanoveného termínu bude podaný iba jeden projekt, projekt bude schvaľovaný ako víťazný projekt na najbližšom MZ  bez občianskeho hlasovania.
 10. V prípade, že do konca stanoveného termínu podávania projektov nepríde na MČ žiadny projekt, MČ si môže osvojiť projekty predložené a nerealizované v minulosti.
 11. Popis projektu musí mať rozsah max. 300 slov, v rámci ktorých predkladateľ projekt  stručne a jasne predstaví.          

  

Informovanie verejnosti o možnosti podávania projektov:

 

 1. MČ bude v rámci svojho rozpočtu na rok 2018  informovať verejnosť o možnosti podávania projektov formou:                      a) na webovej stránke MČ
  b) vyhlásenie v miestnom rozhlase
  c) zaslaním SMS občanom
  d) oznámením na úradnej tabuli
  e) informácia v Rusovských novinách

Iná forma propagácie projektov je možná spracovateľmi projektov na ich vlastné náklady, pričom medializácia nie je možná s logom či názvom MČ ani v textovej časti nie je možné uvádzať výrazy, ktoré by evokovali, že je to projekt mestskej časti, ale pre mestskú časť Rusovce.      

 

Výber projektov na verejné hlasovanie:

 

 1. V kompetencii pracovnej skupiny, ktorá bude zvolená MZ bude  vyhodnotenie podaných projektov z hľadiska vecnosti, realizovateľnosti a z hľadiska  súladu so zákonmi týkajúcimi sa  samosprávy  a navrhnuté vybrané projekty posunúť na hlasovanie verejnosti bez opätovného schválenia MZ.
 2. Pracovná skupina bude zvolená z  5 členov, ktorých schváli MZ na návrh starostu MČ a bude zložená zo zamestnancov MČ (MÚ), poslancov a verejnosti. Na stretnutia a rokovania pracovnej skupiny môžu byť prizvaní odborní zamestnanci MČ.
 3. MČ pripraví podmienky na internetové hlasovanie a formulár na osobné hlasovanie do urny na úrade.

 

Verejná prezentácia:

 

 1. Projekty vybrané na hlasovanie verejnosti budú odprezentované na verejnej prezentácii, ktorá sa bude konať v rámci zasadnutia MZ. Každý spracovateľ projektu dostane max. 30 min. priestor na odprezentovanie svojho projektu pred verejnosťou.

 

Hlasovanie:

 

 1. Hlasovať môže iba občan s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Rusovce.
 2. Veková hranica na hlasovanie je od 18 rokov.
 3. Hlasovanie nebude anonymné.
 4. Hlasovať je možné pomocou hlasovacieho lístka vhodením do urny, ktorá bude uložená na MÚ.
 5. Hlasovať je taktiež možné cez internet na webovej stránke MČ.
 6. Hlasovať je možné aj na verejnej prezentácii projektov, ktorá sa bude konať v rámci MZ.
 7. Pri osobnom hlasovaní formou hlasovacieho lístka je potrebné vyplniť meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, prípadne emailovú adresu alebo telef. kontakt.
 8. Pri hlasovaní cez internet je potrebné vyplniť meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska a emailovú adresu.
 9. Každý občan môže zahlasovať iba raz a iba za jeden projekt.
 10. Každý občan, ktorý bude hlasovať,  zároveň dáva týmto súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu : meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telef. kontakt a tento súhlas je udelený na dobu trvania hlasovania o projektoch.
 11. Hlasujúci občan pri osobnom hlasovaní t. j. vhodením formulára do urny označí na vyznačenom mieste krížikom jeden projekt, za ktorý chce hlasovať.
 12. Hlasujúci občan pri internetovom hlasovaní označí na vyznačenom mieste jeden projekt, za ktorý chce hlasovať a odošle. Následne občanovi príde na jeho emailovú adresu mail, kde je treba potvrdiť, že sa  zapojil do internetového hlasovania,  kde si vybral  konkrétny projekt a e-mail odošle.
 13. Pri hlasovaní sa uplatňuje „váha hlasov“. Hlasy osobne vhodené do hlasovacej alebo zahlasované osobne pri verejnej prezentácii budú mať 2 x väčšiu váhu v porovnaní s internetovým hlasom.

 

Vyhodnotenie hlasovania

 

 1. Pracovná skupina skontroluje hlasy podané osobne aj cez internet.
 2. Skontroluje, či všetky hlasy boli podané občanmi s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Rusovce v súčinnosti s referátom matriky na MÚ.
 3. Ak zahlasuje občan za viacero projektov (či už osobne alebo cez internet), budú všetky jeho hlasy neplatné.
 4. Ak občan zahlasuje za jeden rovnaký projekt OBIDVOMA spôsobmi (aj osobne a aj cez internet), bude uznaný iba jeden z týchto hlasov, a to internetový hlas.
 5. Po spočítaní hlasov pracovná skupina určí poradie projektov na základe získaných hlasov a predloží ich na zasadnutie MZ na prerokovanie a následné schválenie.
 6. Keďže projekty bude realizovať MČ, tak práve MČ  rozhodne, koľko projektov sa vyberie, prípadne zváži, či vie navýšiť prostriedky z rozpočtu na realizáciu viacerých projektov.
 7. Možnosť navýšenia rozsahu finančného krytia projektu je v kompetencii MZ na návrh niektorého poslanca či skupiny poslancov.

 

 

Časový harmonogram:

 

Harmonogram pre každý rok bude schvaľovaný samostatne na MZ.

 

Harmonogram pre rok 2018 je nasledovný:

 

 1. Príprava a podávanie projektov 2018 od 7.3.2018 do 6.4.2018
 2. Výber projektov na hlasovanie, vyberá pracovná skupina bez schválenia MZ od 9.4.2018 do 13.4.2018
 3. Hlasovanie za projekty od 19.4.2018 do 21.5.2018
 4. Verejná prezentácia projektov na MZ
 5. Vyhodnotenie hlasovania pracovnou skupinou od 22.5.2018 do 1.6.2018
 6. Schválenie výsledkov hlasovania na MZ 6/2018

 

V Bratislave, dňa 16.2.2018                                                            

Vypracovala: J. Kubicová