Pondelok 30. 3. 2020
Dnes má meniny Vieroslava

Základná škola

 

Adresa školy: 
Základná škola s materskou školou 
Vývojová 228 
851 10 Bratislava-Rusovce

telefón: + 421-2-62 85 91 24
e-mail: zsrusovce@zsrusovce.sk
Oficiálna web adresa školy: https://skolarusovce.edupage.org/

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Rastislav  Kunst 
Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Lenka Krišpinská

 


!!!Dôležité!!!!


Nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce v súvislosti so šírením koronavírusu
 Základna škola v Rusovciach: 
Rok otvorenia školy: 1964 Doterajšie zameranie: Rozvoj individuality osobnosti detí so súčasným zabezpečením vzdelanostnej úrovne, výsledkom čoho by mal byť človek schopný komunikácie a tolerancie, disponujúci vedomosťami a schopnosťami tvorivo ich uplatňovať, demokraticky sa správať a rozhodovať. Snaha o vytvorenie školy rodinného typu. Demografický vývoj: ZŠ Rusovce navštevujú prevažne žiaci z Rusoviec a Čunova. Prevádzka a naplnenosť tried sú podmienené v značnej miere demografickým vývojom tohto regiónu. Predpokladá sa v každom šk. roku 10 až 12 tried, 250 žiakov, a tomu príslušný počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov.  


Projetky:


VZN:

Iné: 
ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA (informácia z BSK)

Už po deviaty raz sa väčšina stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) stretne v Bratislave a po druhý raz aj v Pezinku, Senci a Malackách na podujatiach pod názvom Župné školy pre Teba.

Výber odborného vzdelávania je jedno z kl'účových rozhodnutí v živote mladého človeka a preto je cieľom BSK podať žiakom deviatych ročníkov a ich rodičom pomocnú ruku a ul'ahčiť im rozhodovanie pri výbere profesijného zamerania. Je dôležité nájsť strednú školu, ktorá mladých nielen naučí, ale aj naplní ich očakávania pútavým, odborným a zábavným spôsobom. Z tohto dôvodu dáva BSK do pozornosti podujatia, kde sa prezentujú stredné odborné školy BSK a kde žiaci budú mať príležitosť stretnúť pedagógov a študentov i oboznámiť sa s ponukou odborného vzdelávania v kraji:

04. 10. 2019 Župné školy v Avione, Avion Shopping Park, lvanská cesta 16, Bratislava
08. 10. 2019 Župné školy pre Teba - Pezinok, Dom kultúry - Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 114/42, Pezinok
10. 10. 2019 Župné školy pre Teba - Senec, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
16. 10. 2019 Župné školy pre Teba - Malacky, Športová hala Malina, Sasinkova 901/2, Malacky