Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Zásady výberových konaní

Mestská časť Bratislava Rusovce, ako zamestnávateľ zverejňuje svoje výzvy na obsadenie voľných pracovných pozícii, vrátane miest referentov na svojom webovom sídle, v časti Služby- Voľné pracovné miesta.

Zverejňované sú tiež ponuky na voľné pozície v organizáciách, kde má Mestská časť Bratislava Rusovce zriaďovaciu alebo zakladaciu funkciu.

Výberové konania, ktoré vyhlasuje Mestská časť Bratislava Rusovce, ako zamestnávateľ sú v časti prezentácie uchádzačov pred výberovou komisiu dostupné pre verejnosť. V tejto súvislosti žiadame o oznámenie počtu členov verejnosti, aby sa zvolila adekvátna miestnosť na daný účel, a to na e-mailovú adresu cervenakova@bratislava-rusovce.sk

Zásady výberových konaní
Na obsadenie každého voľného pracovného miesta, kde vystupuje Mestská časť Bratislava Rusovce ako zamestnávateľ, zostavuje starosta osobitnú výberovú komisiu, spravidla troj-člennú, ak zákon neurčuje inak. Zameranie a zloženie komisie je určené ad hoc, podľa obsadzovanej pozície, aby jej členovia boli schopní overiť a posúdiť znalosti a odborné predpoklady uchádzača o zamestnanie.

Každý člen výberovej komisie je povinný v procesoch výberového konania postupovať tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov, pričom konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, ak osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh výberového konania má na tento priebeh priamy alebo nepriamy vplyv. To vylučuje, aby sa členom výberovej komisie stali najmä osoby blízke, ktoré majú takýto vzťah s uchádzačom o danú pozíciu.

Členovia výberovej komisie neposkytujú, ani nežiadajú poskytnúť akúkoľvek materiálnu alebo nemateriálnu výhodu, odmenu, odplatu, spojenú so svojim postavením v procese výberu uchádzača o zamestnanie.

Členovia výberovej komisie zabezpečujú potrebnú ochranu informácií získaných v priebehu výberového konania. Informácie  získané pri výkone povinnosti člena výberovej komisie nie sú verejné a nesmú byť zneužité pre  osobný prospech.

Členovia výberovej komisie sa nepodieľajú na žiadnej písomnej, ústnej, konkludentnej dohode, ktorá by mohla ohroziť alebo obmedziť výver vhodného uchádzača o zamestnanie.  

Pre zachovanie korektného a transparentného priebehu výberového konania je zakázané prijímať v súvislosti s týmto výkonom dary a pozornosti.

Žiadny člen výberovej komisie nesmie vedome participovať na aktoch diskriminácie voči uchádzačom o zamestnanie.