Utorok 26. 10. 2021
Dnes má meniny Demeter

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
30.11.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2021
16.11.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 4 ks drevín – 1 ks smrek (Picea sp.), 1 ks jedľa (Abies sp.), 2 ks jedľa strieborná (Abies grandis) na pozemku parc. č. 1032/2 a 1032/4 v k. ú. Rusovce z dôvodu negatívneho vplyvu stromov na statiku domu, stromy bránia prenikaniu denného svetla do všetkých miestností rodinného domu - Ľuboš Oravec
16.11.2020 Oznámenie začatí verejného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 2007"
12.11.2020 Rozhodnutie č. UKSP 701-TX1/2020/J-Vi o predĺžení platnosti územného rozhodnutia "FILM PARK Jarovce, Bratislava - I. etapa a II.A etapa".
28.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Klimatizáciu vnútorných priestorov miestneho úradu vrátane elektroinštalácie"
22.10.2020 Rozhodnutie MÚ č. 3883/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 125), v čase od 23. 10. 2020 do 22. 11. 2020
22.10.2020 Rozhodnutie MAGS OD 54833/2020-450054 - zvláštne užívanie cestnej zelene pri prejazdnom úseku cesty I/2 Balkánska ul. (v križovatke ulíc Auréliova - Balkánska a súbežne s Balkánskou ulicou) z dôvodu výkopových prác pre stavbuF2BTS BA RSC Rusovce Balkánska, v termíne od 21.10.2020 do 15.11.2020.

21.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce; Rozhodnutie o posunutí lehôt na vybavenie č. MÚ/R 1426/2020 zo dňa 21. 10. 2020
20.10.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 27888/2020/SCDPK/80339 zo dňa 16. 10. 2020; Stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"
20.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na stavebné práce "Oplotenie futbalového ihriska"